Poem ระเบียงกลอน > กลอนแอบรัก

เรื่องเล่าของความฝัน...

(1/1)

แค่คนคนนึง:
วันนั้นที่เราสบตา...
ความไม่ธรรมดา ได้เริ่มต้น
การได้พบกับใครบางคน
ทำให้ฉันมีความสุขจน...ลืมเอะใจ


วันหนึ่ง...ถึงการลาจาก
แม้หัวใจจะไม่อยาก แต่จะทำอย่างไรได้
ฉันยิ้ม เธอยิ้ม..เราหันหลังเดินจากกันไป
และเธอยังไม่ได้ฟังความในใจ......
........จากคนอ่อนไหวขี้มโน


เคยฝันว่าวันหนึ่ง ณ ที่ข้างๆ
จะไม่เปล่าว่าง.. หัวใจจะได้บินโผ
ต้นกล้าแห่งความรัก สักวันจะได้เติบโต
แต่ความฝันที่อวดโอ้... ก็แค่คนขี้โม้เฝ้ารำพัน


ฉันมันก็แค่ใครคนหนึ่ง...
ที่ซึ่ง..เดินผ่านมาเท่านั้น
การลาจาก และความเงียบงัน
คือเรื่องเล่าแท้จริงจากความฝัน.......
......ที่ตอกย้ำว่าฉัน.. ไ ม่ เ ค ย อ ยู่ ใ น ส า ย ต า

แค่คนคนนึง:
เรื่องเล่าจากความฝัน....
บอกฉันสารพัน จนฉันหวั่นไหว
ผลั้งเผลอ...ให้เธอไปหมดใจ
ทั้งๆที่ฉันแค่ " ฝั น ไ ป " .... ล ำ พั ง


ฉันฝันว่ามีเธออยู่...
แต่ฉันก็ควรจะรู้ " มั น แ ค่ ฝั น "
ต่อให้ภาวนาจนหมดกำลัง
ผิดหวัง พ่ายพัง... อยู่ร่ำไปลืมตาตื่นเสียที.....
อะไรที่เคยฝันวันนี้ เ ป็ น ไ ป ไ ม่ ไ ด้
ก่อนที่หัวใจจะร้องไห้จนตาย...
..จะพยายามให้วันนี้เป็นวันสุดท้าย...ที่รักเธอ

รอยทราย:
เรื่องเล่าของความฝัน
เดินเข้าสู่ทางตันช้าๆ
ทุกความรู้สึก...พูดผ่านแต่สายตา
ไ ม่ เ ค ย เ ผ ชิ ญ ห น้ า บ อ ก ค ว า ม ใ น ใ จ


"ทำ ไ ม วั น นั้ น ไ ม่ เ ดิ น เ ข้ า ไ ป ห า
เ ว ล า ที่ ผ่ า น ม า สู ญ เ ป ล่ า แ ค่ ไ ห น
เ พ ร า ะ ก ลั ว คำ ต อ บ เ ล ย ไ ม่ ก ล้ า ถ า ม อ อ ก ไ ป
วั น นี้ จึ ง ไ ม่ ไ ด้ แ ม้ แ ต่ ก า ร เ ป็ น เ พื่ อ น กั น"


เรื่องเล่าแห่งรอยน้ำตา
เข้าสู่ทางตันช้าๆ ในความฝัน
ถึ ง จุ ด จ บ ที่ ไ ร้ จุ ด เ ริ่ ม ต้ น ส า ย สั ม พั น ธ์
เหลือเพียงปัจจุบัน...กับภาพฝันยามนิทรา

แค่คนคนนึง:
ความฝัน..ในวันหนึ่ง
นำกลับมาซึ่ง ความห่วงหา
พอรู้สึกตัว.. กลับมีน้ำตา
เป็นหลักฐานบอกว่า......
.........ยังมีเธอตลอดมาในหัวใจ


ความฝัน..ในวันหนึ่ง
ทำให้คิดถึง ท่วงทำนองที่เคยขานไข
เมื่อเวลาผ่านผัน เหตุใดกัน ฉันจึงหลงลืมไป
แต่ฉันคิดว่า..คงจะไม่เป็นไร
..เมื่อเธอยังเป็นความอ่อนไหว เป็นคนสำคัญ


ความฝัน..ในวันหนึ่ง
ตอกย้ำให้ตราตรึง ความรักแห่ง ค ว า ม ฝั น
แม้เหมือนกับเลือนหาย ไปกับห้วงของคืนวัน
แต่ความรักของฉันในครั้งนั้น.......
......... ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ค ว า ม ฝั น เ พี ย ง พ ริ บ ต า


เรื่องราว..จากความฝัน
คือความคงมั่น และหัวใจที่ยังห่วงหา
แม้ถูกบดบัง ด้วยความชิงชังแห่งกาลเวลา
แต่เมื่อคิดถึงความรักครั้งนั้นขึ้นมา....
...เธอก็ยังเป็นความทรงจำที่แสนมีค่า ..ตลอดมา..และ..ตลอดไป

1

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
There was an error while thanking
Thanking...
กลับไปในรูปแบบจริง