Poem ห้องรับรอง > สารพันเทคนิคการแต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน

หลักการแต่งกลอนแปด กลอนสุภาพ

(1/1)

~หลิว ซาน ห่าว~:
อ่านบทกวีโคลง ฉันท์กาพย์กลอนของนักกลอนกวีคลับ  คลิก

หลักการแต่งกลอนแปด กลอนสุภาพ


ตัวอย่าง

กลอนสุภาพแปดคำประจำบ่อน.............อ่านทุกตอนสามวรรคประจักษ์แถลง
ตอนต้นสามตอนสองสองแสดง..............ตอนสามแจ้งสามคำครบจำนวน
มีกำหนดบทระยะกะสัมผัส....................ให้ฟาดฟัดชัดความตามกระสวน
วางจังหวะกะทำนองต้องกระบวน..........จึงจะชวนฟังเสนาะเพราะจับใจ ฯ
หลักการแต่งกลอนแปด กลอนสุภาพ-ฉันทลักษณ์

๑. ในวรรคหนึ่ง ๆ มีอยู่ ๘ คำ จะใช้คำเกินกว่ากำหนดได้บ้าง แต่ต้องเป็นคำที่ประกอบด้วยเสียงสั้น

๒. การส่งสัมผัส คำที่ ๘ ของวรรคแรก สัมผัสกับคำที่ ๓ หรือคำที่ ๕ ของวรรคที่สอง คำที่ ๘ ของวรรคที่ ๒ สัมผัสกับคำที่ ๘ ของวรรคที่ ๓
คำ ที่ ๘ ของวรรคที่ ๓ สัมผัสกับคำที่ ๓ หรือที่ ๕ ของวรรคที่ ๔ และคำสุดท้ายของวรรคที่ ๔ ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ ของบทต่อไป

๓. วรรคสดับ หรือวรรคแรก คำสุดท้ายใช้คำเต้น คือ เว้นคำสามัญใช้ได้หมด แต่ถ้าจำเป็นจะใช้เป็นเสียงสามัญก็อนุญาตให้ใช้ได้บ้าง แต่อย่าบ่อยนักพยายามหลีกเลี่ยง

๔. วรรครับ หรือวรรคสอง คำสุดท้ายนิยมใช้เสียงจัตวา ส่วน เอก โท ตรี ได้บ้าง ห้ามเด็ดขาดคือ เสียงสามัญ

๕. วรรครอง หรือวรรคสาม คำสุดท้ายนิยมใช้เสียงสามัญ ห้ามใช้เสียงจัตวา หรือคำที่มีรูปวรรณยุกต์

๖. วรรคส่งหรือวรรคสี่ คำสุดท้ายนิยมใช้เสียงสามัญ ห้ามใช้คำตายและคำที่มีรูปวรรณยุกต์

๗. คำที่ ๓ ของวรรครองและวรรคส่ง ใช้ได้ทุกเสียง

๘. นิยมสัมผัสในระหว่างคำที่ ๕-๖-๗ ของทุก ๆ วรรค

๙. นิยมสัมผัสชิดในระหว่างคำที่ ๓-๔ ของวรรคสดับและวรรครอง

๑๐. อย่าให้มีสัมผัสเลือน, สัมผัสซ้ำ, สัมผัสเกิน, สัมผัสแย่ง, สัมผัสเผลอ, และสัมผัสเพี้ยน

-------------------------------------
หลักการแต่งกลอนแปด กลอนสุภาพ
--- อ้างถึง ---อุเทน ปัญญาปริทัตต์, พุทธประวัติ ภาคหลากบทกวี, หน้า ๒๕๖-๒๕๗
--- อ้างถึง ---
จักขานไขในด้านการสัมผัส
กลอนที่จัดว่างามตามประสงค์
หากสัมผัสจัดวางอย่างบรรจง
กลอนจะส่งสูงค่าน่านิยม

แต่บางครั้งยังมีที่ควรเน้น
หากจะเน้นเนื้อหาค่าคำสม
ห่างสัมผัสจัดนักกลอนมักตรม
ไม่พร่างพรมพจน์เพียรข้อเจียรจาร

แต่ก่อนกาลนานมาท่านว่าไว้
สัมผัสไม่ต้องหามาสมาน
นักกลอนดีที่เกลียวกลอนเชี่ยวชาญ
สัมผัสผ่านมาผลักนักกลอนเอง


---------------------------------------------------

--- อ้างถึง ---ผัน วงษ์ดี จากหนังสือ กลอนและวิธีเขียนกลอน ของ ช่อประยงค์
http://campus.sanook.com/u-write/read.php?id=392
--- อ้างถึง ---

ปล.หนูไม่เก่ง แต่หนุพยายาม  e049

แดงคนดี:
e049 e049 e049

ขอบคุณค่ะ สำหรับ กระทู้มีค่า แก่การเรียนรู้ 

siamza16:
Thank uu

1

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
There was an error while thanking
Thanking...
กลับไปในรูปแบบจริง