Poem ระเบียงกลอน > กลอนวันสำคัญ

5 ธันวาคม 2558

(1/1)

poompui:
       
ธ ทรงเป็นแบบอย่างทางชีวิต   
  ธ สถิตย์ในดวงใจไทยทั้งผอง
ธ ดำริโครงการตามครรลอง
ธ ปกป้องคุ้มภัยไทยเรื่อยมา
.....................................
5 ธันวามาบรรจบครบอีกรอบ     
ขอนบนอบน้อมใจน้อมเกศา
ขอถวายความภักดีด้วยชีวา 
กู่ก้องว่าขอพระองค์   ทรงพระเจริญ]

ดินหญ้ากาช้ำ:
ยินดีต้อนรับน้องปุ้ยจ้า  k016

1

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
There was an error while thanking
Thanking...
กลับไปในรูปแบบจริง