View full version: งานประพันธ์กาพย์,โคลง,ฉันท์
1 2 3 »
 1. กาพย์ห่อโคลง-พิกุล
 2. กาพย์-ช้ำใหม่...ในใจเดิม
 3. กาพย์-ชินแล้ว...
 4. พระอภัยมณี พร้อมแปล
 5. กาพย์-มาลีเนื้อนาง
 6. โคลงโลกนิติ พร้อมแปล
 7. กาพย์-อยู่อย่างไร...เมื่อไร้เธอ
 8. กาพย์-อาลัย...ไยเล่า
 9. กาพย์-จำใจ..จำจาก...เจ้าดวงใจ
 10. ฉันท์-โฉมนาง ณ กลางมาน
 11. กวี
 12. กาพย์ห่อโคลง : ใบไม้ที่ตายแล้ว
 13. โคลง ๔-กราบนพคุณ
 14. โคลง: คำโคลง
 15. การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอน ศึกมัยราพณ์
 16. โคลง:ห่วงหา
 17. โคลง : นมตำเลีย
 18. มาลองแต่งอุเปนทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ กันค่ะ
 19. การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอน พรหมาศ
 20. การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอน ขับพิเภก
 21. การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอน พาลีสอนน้อง
 22. กาพย์เห่เรือฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 23. โคลง:การศึกษา
 24. โคลง : ลั่นทม
 25. กาพย์ห่อโคลง:เพื่อ...ร้อยกรอง
 26. โคลง:แห่งรัก
 27. โคลง : คนไทที่หายไป
 28. โคลง : ไม่อยากเช้า
 29. กาพย์ยานี ๑๑-กระจกเงา
 30. ใช่ฉันหรือเปล่า
 31. วสันตดิลกฉันท์:คือ...รัก
 32. โคลง:ฟังอภิปราย
 33. กาพย์เห่ : กวี
 34. โคลง : กระต่ายเต้น
 35. โคลง : สังคหวัตถุ ๔
 36. โคลง : ปฏิจจสมุปบาท
 37. กวีวัจน์ : ปัญญา
 38. เสาะสร้างทางโคลง
 39. โคลง : ทอรักถักรุ้ง
 40. โคลง: โลกย์ร้อน
 41. นโม
 42. คลั่ง
 43. รบ
 44. เศษส่วนจากการปั้น
 45. โคลง : เกิด แก่ เจ็บ ตาย โดย พระสิริปัญญามุนี ช่วง โชตสิริ
 46. ?ความในใจของสิทธัตถะ? สาคร ชิตังกรณ์ : รจนา
 47. รวมกาพย์เห่-เจ้าฟ้าธรรมมาธิเบศร์
 48. รวมการแสดงโขนจากที่ต่างๆจ้า
 49. โคลง : ไพร่ผลาญเมือง
 50. กาพย์เห่ : ห่าเหิมกรุง