View full version: งานประพันธ์กาพย์,โคลง,ฉันท์
1 2 3 »
 1. กาพย์ห่อโคลง-พิกุล
 2. กาพย์-ชินแล้ว...
 3. พระอภัยมณี พร้อมแปล
 4. กาพย์-มาลีเนื้อนาง
 5. โคลงโลกนิติ พร้อมแปล
 6. กาพย์-อยู่อย่างไร...เมื่อไร้เธอ
 7. กาพย์-อาลัย...ไยเล่า
 8. กาพย์-จำใจ..จำจาก...เจ้าดวงใจ
 9. ฉันท์-โฉมนาง ณ กลางมาน
 10. กวี
 11. กาพย์ห่อโคลง : ใบไม้ที่ตายแล้ว
 12. โคลง ๔-กราบนพคุณ
 13. โคลง: คำโคลง
 14. การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอน ศึกมัยราพณ์
 15. โคลง:ห่วงหา
 16. โคลง : นมตำเลีย
 17. มาลองแต่งอุเปนทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ กันค่ะ
 18. การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอน พรหมาศ
 19. การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอน ขับพิเภก
 20. การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอน พาลีสอนน้อง
 21. กาพย์เห่เรือฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 22. โคลง:การศึกษา
 23. โคลง : ลั่นทม
 24. กาพย์ห่อโคลง:เพื่อ...ร้อยกรอง
 25. โคลง:แห่งรัก
 26. โคลง : คนไทที่หายไป
 27. โคลง : ไม่อยากเช้า
 28. กาพย์ยานี ๑๑-กระจกเงา
 29. ใช่ฉันหรือเปล่า
 30. วสันตดิลกฉันท์:คือ...รัก
 31. โคลง:ฟังอภิปราย
 32. กาพย์เห่ : กวี
 33. โคลง : กระต่ายเต้น
 34. โคลง : สังคหวัตถุ ๔
 35. โคลง : ปฏิจจสมุปบาท
 36. กวีวัจน์ : ปัญญา
 37. เสาะสร้างทางโคลง
 38. โคลง : ทอรักถักรุ้ง
 39. โคลง: โลกย์ร้อน
 40. นโม
 41. คลั่ง
 42. รบ
 43. เศษส่วนจากการปั้น
 44. โคลง : เกิด แก่ เจ็บ ตาย โดย พระสิริปัญญามุนี ช่วง โชตสิริ
 45. ?ความในใจของสิทธัตถะ? สาคร ชิตังกรณ์ : รจนา
 46. รวมกาพย์เห่-เจ้าฟ้าธรรมมาธิเบศร์
 47. รวมการแสดงโขนจากที่ต่างๆจ้า
 48. โคลง : ไพร่ผลาญเมือง
 49. กาพย์เห่ : ห่าเหิมกรุง
 50. ร่วมรังสรรค์วรรณศิลป์มิสิ้นสูญ