รวมกลอนเพราะๆ

Poem ห้องกิจกรรม กฏระเบียบ วิธีใช้งาน => ประกวดกลอน => ข้อความที่เริ่มโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ ธันวาคม 26, 2011, 12:28:36 pm

หัวข้อ: ประกวดคำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณครู
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ ธันวาคม 26, 2011, 12:28:36 pm
   

ประกวดคำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณครู

เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2555

จัดโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

ประกวดคำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณครู

ประกาศคณะอนุกรรมการประกวดคำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2555 เรื่อง การจัดประกวดคำขวัญวันครู พ.ศ. 2555 ด้วยคณะอนุกรรมการประกวดคำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู พ.ศ. 2555 จะจัดประกวดคำขวัญวันครู พ.ศ. 2555 เพื่อ ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญและระลึกถึงพระคุณครู รวมทั้งเผยแพร่และเชิดชูเกียรติคุณของครู จึงขอเชิญชวนประชาชน ครู นิสิต นักศึกษา นักเรียน ส่งคำขวัญเข้าประกวด ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ -เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ?พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน? - เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ - เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู

- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม

- เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ - เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู

คุณสมบัติของผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวด บุคคลทั่วไป ยกเว้นอนุกรรมการจัดการประกวดฯ

หลักเกณฑ์ของคำขวัญที่ส่งเข้าประกวด

- เป็นคำขวัญที่ผู้ส่งเข้าประกวดแต่งขึ้นเอง - เป็นคำคล้องจอง จำนวนไม่เกิน ๑๖ พยางค์ มีคำว่า ?ครู? ปรากฏอยู่ด้วย - คำขวัญที่ส่งเข้าประกวดสื่อความหมายในทางเฉลิมพระเกียรติ ?พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน? แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดประกวด

การส่งคำขวัญเข้าประกวด

- ส่งคำขวัญเข้าประกวด ได้คนละไม่เกิน 1 สำนวน พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยระบุ ชื่อ ชื่อสกุล อาชีพ สถานที่ทำงาน สถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร ( ถ้ามี) อยู่ในกระดาษ แผ่นเดียวกัน

- พิมพ์หรือเขียนคำขวัญให้อ่านออกชัดเจน

- ส่งด้วยตนเองที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาหรือส่งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองว่ากลุ่ม ยกย่องวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บไว้ที่มุมซองว่า ?ประกวดคำขวัญวันครู?

- ส่งคำขวัญเข้าประกวดได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

ในวัน เวลาราชการ หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เป็นสำคัญ

รางวัล รางวัลมี 13 รางวัล คือ

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 10 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 3,000บาท พร้อมเกียรติบัตร

การตัดสิน คำตัดสินของคณะอนุกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดจะอุทธรณ์มิได้

ลิขสิทธิ์คำขวัญที่ได้รับรางวัล คำขวัญที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของคุรุสภา คุรุสภาจะนำออกเผยแพร่ตามที่เห็นสมควร

กำหนดวันประกาศผล คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู จะประกาศผลการประกวดคำขวัญวันครู ภายในเดือน ธันวาคม 2555

การมอบรางวัล กำหนดมอบรางวัลในวันครู 16 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โทรศัพท์ หมายเลข 0 2281 4843, 0 2280 0048 หรือ www.ksp.or.th

 

ประกาศคณะอนุกรรมการประกวดคำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2555 เรื่อง การจัดประกวดบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู พ.ศ. 2555 ด้วยคณะอนุกรรมการประกวดคำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู พ.ศ. 2555 จะจัดประกวดบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู พ.ศ. 2555 เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญและระลึกถึงพระคุณครู รวมทั้งเผยแพร่และเชิดชูเกียรติคุณของครู จึงขอเชิญชวนประชาชน ครู นิสิต นักศึกษา นักเรียน ส่งบทร้อยกรองเข้าประกวด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

-เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ?พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน?

- เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ - เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู - เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม - เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ - เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดงานวันครู บทร้อยกรองที่ส่งเข้าประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

- ประเภทประชาชนและนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. บทร้อยกรอง วสันตดิลกฉันท์ 14 จำนวนหกบท ในหัวข้อ ?เศรษฐกิจพอเพียงของพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน?

- ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ส่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ จำนวนหกบท ในหัวข้อ ?กตัญญูต่อพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน?

- ประเภทประถมศึกษาปีที่ 4 ? 6 ให้ส่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 จำนวนหกบท ในหัวข้อ ?ทำความดีถวายพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน?

- บทร้อยกรองที่ส่งเข้าประกวด จะต้องถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ไม่สัมผัสซ้ำ มีเนื้อหา สื่อความหมายตามหัวข้อที่กำหนด ของการประกวดแต่ละประเภท นำไปสู่การปฏิบัติได้

- ผู้ส่งบทร้อยกรองเข้าร่วมประกวดแต่ละประเภท ส่งได้คนละ 1 สำนวนเท่านั้น โดยเขียนตัวบรรจงหรือพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่พอสมควร ให้อ่านออกชัดเจน พร้อมสำเนา 1 ชุด และระบุประเภทที่ส่งเข้าประกวดไว้บนมุมขวาของกระดาษด้วย- บทร้อยกรองที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดประพันธ์ขึ้นเอง ไม่เคย ได้รับรางวัล และไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน

- ผู้ส่งบทร้อยกรองเข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ อาชีพ ชื่อสถานศึกษา พร้อมที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร (ถ้ามี) พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน หรือบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา นักเรียน หรือ หนังสือรับรองจาก สถาบันการศึกษา

การส่งผลงานเข้าประกวด

- ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองว่า กลุ่มยกย่องวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บไว้มุมซองว่า ?ประกวดบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู? ประเภท ..............................................

- ส่งผลงานเข้าประกวดได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ หากส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เป็นสำคัญ

รางวัล

- ประเภทประชาชนและนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา รวมอาชีวศึกษาระดับ ปวส.

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทประถมศึกษาปีที่ 4 -6

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การตัดสินและประกาศผล คณะอนุกรรมการจะคัด เลือกผลงานร้อยกรองที่ส่งเข้าประกวดให้เข้ารอบจำนวนหนึ่ง เพื่อตัดสินให้ได้รับรางวัลและ เชิญผู้ส่งผลงานที่ได้เข้ารอบมาแต่งบทร้อยกรองประกอบการตัดสิน ในวันและเวลาที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป และจะประกาศผลการตัดสินประมาณเดือนมกราคม 2555 ผู้ที่ผลงานได้เข้ารอบแต่ไม่มาร่วมกิจกรรมแต่งร้อยกรองประกอบการตัดสิน ถือว่าสละสิทธิ์ในการ รับรางวัล

- คณะอนุกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากผลงานที่ส่งประกวดดีไม่ถึงระดับที่ควรได้รับรางวัล

- คำตัดสินของคณะอนุกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดจะอุทธรณ์มิได้

- ลิขสิทธิ์ของผลงานร้อยกรองที่ได้รางวัล ผลงานร้อยกรองที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของคุรุสภา คุรุสภาจะนำออกเผยแพร่ตามที่เห็นสมควร

การมอบรางวัล กำหนดมอบรางวัลในวันครู 16 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โทรศัพท์ หมายเลข 0 2281 4843, 0 2280 0048 หรือ WwW. ksp.or.th

รับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554


ที่มาจาก http://www.motherandcare.in.th/index.php?mode=spical&id_run=9&main=9&id=1771&CurrentPage=2