รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => กลอนวันสำคัญ => ข้อความที่เริ่มโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ เมษายน 25, 2009, 10:32:18 pm

หัวข้อ: กลอน "วันที่ 1 พ.ค.ทุกปี เป็นวันแรงงาน"
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ เมษายน 25, 2009, 10:32:18 pm
           ในต่างประเทศมีวันแรงงานมาช้านานแล้ว หลายประเทศกำหนดวันที่ 1 พฤษภาคม หรือ "May Day" เป็นวันแรงงาน แต่ก็มีบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ถือวันอื่นเป็นวันแรงงาน แต่โบราณในยุโรปถือว่า วันเมย์เดย์ เป็นวันเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูใหม่ในทางเกษตรกรรม จึงมีพิธีเฉลิมฉลองรื่นเริงในพิธีการนำเอาต้นไม้มาตกแต่งประดับให้สวยงาม และสมมติคนหรือตุ๊กตาให้เป็นเทพเจ้าแห่งเกษตรขึ้น เพื่อทำการบวงสรวงบนบานขอให้ปลูกพืชได้ผลดี ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ทางภาคเหนือของยุโรปมีการจัดงานรอบกองไฟในวันนี้ด้วย ประเพณีนี้ยังสืบทอดปฏิบัติต่อมาในชนบทของเกาะอังกฤษจนกระทั่งทุกวันนี้

         จากการที่มีวันเมย์เดย์เป็นวันหยุดพัก ผ่อนประจำปี ต่อมาประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศจึงถือเป็นวัรหยุดงานของคนทำงาน วันหยุดตามประเพณีของแรงงานทั่วไป วันฉลองและวันรื่นเริงของผู้ใช้แรงงาน ความหมายของวันเมย์เดย์จึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ครั้น พ.ศ. 2433 จึงมีการเรียกร้องในหลายประเทศในทางตะวันตก ให้ถือวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานสากล ในปี พ.ศ.2433 ประเทศไทยในยุโรปหลายประเทศได้เริ่มฉลองวันแรงงานในวันที่ 1 พฤษภาคม และดำเนินสืบมาจนถึงปัจจุบัน ในประเทศอังกฤษ มีการฉลองวันแรงงานเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ.2435 โดยถือเอาวันอาทิตย์แรกหลังวันที่ 1 พฤษภาคมเป็นวันแรงงานที่กรุงลอนดอน มักจะมีการชุมนุมกันที่ไฮด์ปาร์ค

         วัตถุประสงค์ของวันแรงงานที่นานาประเทศ กำหนดขึ้น ก็เพื่อเป็นวันเตือนใจให้ประชาชนตระหนักถึงผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์แก่ เศรษฐกิจของประเทศ ความสะดวกสะบายในการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกวันนี้ ผู้ใช้แรงงานมีส่วนสร้างขึ้นทั้งสิ้น จึงได้ควรมีการระลึกถึงและตระหนักในความสำคัญของแรงงานพอสมควร วันแรงงานถือเป็นเรื่องของแรงงานโดยเฉพาะ การฉลองวันแรงงานทั่วๆ ไปจะไม่นิยมแสดงออกทางการเมือง

         สำหรับในประเทศไทย เมื่อระหว่าง พ.ศ.2496-2499 มีการตื่นตัวในเรื่องการก่อตั้งองค์การลูกจ้าง ขณะนั้นกฏหมายแรงงานยังไม่มี จึงตั้งขึ้นในนามของสมาคมกรรมกรไทยและสมาคมเสรีแรงงานแห่งประเทศไทย กรรมการและผู้แทนของสมาคมเหล่านี้ มีโอกาสประชุมกิจกรรมด้านแรงงานในต่างประเทศ และได้ความรู้ว่าหลายประเทศถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคมเป็น "วันแรงงาน" ต่อมาในวันที่ 20 เมษายน 2499 คณะกรรมการจัดงานที่ระลึกวันแรงงานได้จัดให้มีการประชุมขึ้น ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรกำหนดควรกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันที่ระลึกแรงงานในประเทศไทย จึงได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ทางราชการรับรองวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันที่ระลึกของแรงงาน ดังนั้น ในวันที่ 30 เมษายน 2499 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันกรรมกรแห่งชาติ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ต่อมาใน พ.ศ.2500 ได้มีพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.2499 บัญญัติให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดงานประจำปีในวันกรรมกรแห่งชาติ คือวันที่ 1 พฤษภาคม

         พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.2499 มีอายุได้ 18 เดือน ก็ถูกยกเลิกไป จึงมีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 เข้ามาแทนที่ โดยให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดเรื่องการคุ้มครอง แรงงาน และกำหนดวันกรรมกรเป็นวันหยุดตามประเพณีเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนั้นผันแปรเป็นช่วงๆ ไป จึงมีคำชี้แจงจากกระทรวงออกมาแต่ละปีเตือนให้นายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานในวัน ที่ 1 พฤษภาคม แต่ขอร้องมิให้มีการเฉลิมฉลองทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง จนกระทั่ง พ.ศ.2517 ทางการเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะเปิดให้มีการเฉลิมฉลองตามสมควร จึงมอบให้กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย เริ่มจัดการฉลองวันแรงงานแห่งชาติขึ้นที่สวนลุมพินี ซึ่งมีการทำบุญตักบาตรตามประเพณีไทย มีนิทรรศการแสดงความรู้และกิจกรรมของแรงงาน มีการอภิปราย มีการละเล่นต่างๆ และนายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศรัยแก่พี่น้องชาวแรงงานทั่วราชอาณาจักร

         การบริหารแรงงานแต่เดิมอยู่ในความรับผิด ชอบของกระทรวงมหาดไทยแต่ต่อมารัฐบาลเล็งเห็นว่า ควรจะได้มีการยกระดับหน่วยงานบริหารด้านแรงงานให้มีงบประมาณและเจ้าหน้าที่ อย่างเพียงพอ เพื่อการคุ้มครองดูแลผู้ใช้แรงงานที่มีอยู่ประมาณ 30 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำและด้อยโอกาสในสังคม ดังนั้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2536 จึงได้มีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ให้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น เพื่อให้การบริหารแรงงานได้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ  


ที่มาจาก http://www.lib.ru.ac.th/journal/may/may01-DayForLabor.html   e049
หัวข้อ: Re: กลอน "วันที่ 1 พ.ค.ทุกปี เป็นวันแรงงาน"
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ เมษายน 25, 2009, 10:46:19 pm
กลอนนี้สำหรับผู้ใช้แรงงานค่ะ  e044

ตึกใหญ่โต...ระฟ้า...ของคนรวย
โก้รู้ด้วย...สองมือ..คนเช่นข้า
ที่ตากเหงื่อ...สร้างสรร...มันขึ้นมา
ด้วยแรงกาย...เหนื่อยล้า...เพราะข้าจน
(http://img411.imageshack.us/img411/4711/coralcove.jpg)
ค่าแรงหรือ...ต่อวัน...ช่างน้อยนิด
แต่ข้าคิด...ว่ามากนัก...ด้วยขัดสน
การศึกษา...ข้าหน่อย...จำต้องทน
นี่แหละคน...เช่นข้า..กรรมกร

หัวข้อ: Re: กลอน "วันที่ 1 พ.ค.ทุกปี เป็นวันแรงงาน"
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 27, 2009, 02:51:21 pm
อ้าวพี่ดิน หนึ่งพึ่งเห็นอ่ะ

หนึ่งโพสซ้ำกะพี่อ่ะ จากเวปเดียวกันด้วยอ่ะ ในห้องฟอร์เวิร์ดเมล์อ่ะ

เป็นไรป่ะพี่ โทษค้าบ ไม่ทันเปิดมาดู
หัวข้อ: Re: กลอน "วันที่ 1 พ.ค.ทุกปี เป็นวันแรงงาน"
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกไผ่บาน ที่ เมษายน 29, 2009, 10:14:45 pm
(http://www.whenifallinlove.net/diary/images_line/line11/25927_187837.jpg)
ด้วยแรงกาย..หยาดเหงื่อ..แลกเงินตรา
เพื่อหุงหา..อาหาร..แต่ละมื้อ
พอประทัง..ชีวิต..ไม่เลื่องลือ
ดั่งคนดัง..มีชื่อ..ชาวไฮโซ

กรรมกร..สร้างตึก..ให้คุณนาย
นั่งสบาย..ฉุยฉาย..อวดความโก้
ซื้อของแพง..เล่น-เล่น..แค่อวดโชว์
คุณค่าหรือ..ไม่โข..เท่าข้าวกู
(http://www.whenifallinlove.net/diary/images_line/line11/25927_187837.jpg)หัวข้อ: Re: กลอน "วันที่ 1 พ.ค.ทุกปี เป็นวันแรงงาน"
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤษภาคม 01, 2010, 06:01:53 pm
ชีวิต...คนขายแรง
ต้องใจแกร่ง...ไม่เหนื่อยล้า
สู้ชีวิต...สู้ยินตา
ไม่รอเทวดา...มาเอาใจ
(http://www.thaingo.org/images/pic_fop_26445.jpg)
ปีหนึ่ง...หยุดหนึ่งวัน
ชีวิตฉัน...ช่างสิ้นไร้
ขายแรง...นานเท่าใด
จะมีใช้...จะพอกิน