รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => กลอนวันสำคัญ => ข้อความที่เริ่มโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 26, 2008, 05:09:47 pm

หัวข้อ: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 26, 2008, 05:09:47 pm
วันพ่อแห่งชาติ
(http://img243.imageshack.us/img243/7702/1197015477jl4.jpg)

      วันพ่อแห่งชาติในประเทศไทยตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดติดต่อกันทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2523 โดยการริเริ่มของ นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา คุณหญิงเนื้อพิทย์ เสมรสุต สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันพ่อได้แก่ ดอกพุทธรักษา ซึ่งมีชื่ออันเป็นมงคล


5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

    วันพ่อแห่งชาติ มีขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2523 โดย คุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเริ่ม ด้วยความจงรักภักดี และมีวัตถุประสงค์ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะ ?พ่อแห่งชาติ?

    ซึ่งนอกจากพระองค์จะเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงทะนุบำรุงพระราชโอรสธิดาด้วยความรัก และทรงอบรมอนุศาสน์ให้ทรงเจริญวัยสมบูรณ์ และทรงบำเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทแล้ว พระองค์ยังทรงพระมหากรุณาทะนุบำรุงจัดทุกข์ผดุงสุขพสกนิกรถ้วนหน้า พระองค์ทรงเป็น ?พ่อแห่งชาติ? ที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี สำนักในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้วัฒนาถาวรสืบไป

วัตถุประสงค์ของการจัด วันพ่อแห่งชาติ ที่คณะผู้ริเริ่มกำหนดคือ

เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม

เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ

เพื่อให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

    ในการนี้คณะกรรมการได้จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณ พ่อตัวอย่าง หรือพ่อดีเด่น โดยกำหนดคุณสมบัติ คือ มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ส่งเสริมการศึกษาของบุตรธิดา นับถือศาสนาโดยเคร่งครัด งดเว้นอบายมุขทุกชนิด อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน และมีภรรยาเพียงคนเดียว และได้แนะนำกิจกรรมสำหรับลูกในวันพ่อ คือ ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือบำเพ็ญกุศล ทำบุญใส่บาตร เพื่ออุทิศส่วนกุศล และระลึกถึงพระคุณของพ่อ ซึ่งยังดำเนินการสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

     วันที่ 5 ธันวาคม นอกจากจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้ว ยังถือว่าว่าวันนี้ เป็น ?วันชาติของไทย? อีกด้วย

     โดยทั่วไป ?วันชาติ? มักจะหมายถึง วันเฉลิมฉลองที่ประเทศนั้นๆได้รับอิสรภาพ เป็นเอกราช หรือเป็นวันสถาปนาประเทศ รัฐ ราชวงศ์ วันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ วันเกิดประมุขของรัฐ หรืออาจจะเป็นวันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อื่นๆ แต่มักจะถือเป็นวันหยุดประจำของชาติ ซึ่ง ?วันชาติ? ของแต่ละประเทศจะเป็นวันใด ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดของประเทศนั้นๆ เช่น ประเทศโมร็อกโก ตรงกับวันที่ 2 มีนาคม สหรัฐอเมริกา ตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม ฝรั่งเศสตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม อินโดนีเซียตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม บราซิลตรงกับวันที่ 7 กันยายน และเคนย่าตรงกับวันที่ 12 ธันวาคม เป็นต้น

    ?วันชาติ? ของประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีเพียงวันเดียว แต่ก็มีบางประเทศเช่นกันที่มี ?วันชาติ? มากกว่าหนึ่งวัน ทั้งนี้เพราะประเทศนั้นๆ อาจจะนับวันที่ได้รับเอกราชหรือวันที่ปลดแอกจากการเป็นอาณานิคม และวันที่มีการสถาปนาการปกครองขึ้นใหม่ ซึ่งอาจจะมิใช่วันเดียวกัน แต่เป็นวันสำคัญเสมือนวันชาติเท่าๆกัน เช่น ประเทศปากีสถาน จะมีวันชาติตรงกับวันที่ 23 มีนาคม ที่เขาเรียกว่า ?Republic Day? และวันที่ 14 สิงหาคม เป็น ?Independence Day? ส่วนฮังการี ก็มีถึง 3 วันคือ วันที่ 15 มีนาคม 20 สิงหาคม และ 23 ตุลาคม สำหรับจีน นอกจากจะมีวันชาติตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม แล้ว ที่ฮ่องกง อันเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน ที่มีขึ้นหลังจากอังกฤษคืนเกาะฮ่องกงให้จีนก็มีการเฉลิมฉลองวันที่ตรงกับวันสถาปนาการปกครองพิเศษนี้ขึ้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม อีกด้วย

      สำหรับประเทศไทย เราเคยได้มีการกำหนดให้วันที่ 24 มิถุนายน เป็น ?วันชาติ?ของไทย ด้วยถือว่าวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย โดยได้มี ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ?วันชาติ? ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 โดย พ.อ.พหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น และได้มีการเฉลิมฉลองวันชาติ 24 มิถุนายน ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2482 ในสมัยจอมพลป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี

      วันที่ 24 มิถุนายน เป็น ?วันชาติ? ของไทยอยู่นานถึง 21 ปี ครั้น วันที่ 21 พฤษภาคม 2503 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ได้มี ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ขึ้นใหม่อีกฉบับหนึ่ง เรื่อง ให้ถือวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย โดยให้เหตุผลว่า

     ด้วยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า ตามที่ได้กำหนดให้มีการเฉลิมฉลองวันชาติไทยในวันที่ 24 มิถุนายน นั้น ได้ปรากฏในภายหลังว่า มีข้อที่ไม่เหมาะสมหลายประการ ในด้านประชาชนและหนังสือพิมพ์ก็ได้เสนอแนะให้พิจารณาในเรื่องนี้หลายครั้งหลายคราว คณะรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยมีพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

     คณะกรรมการนี้ได้พิจารณาแล้ว เสนอความเห็นว่า ประเทศต่างๆได้เลือกถือวันใดวันหนึ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับชนในชาติต่างๆกัน โดยถือเอาวันประกาศเอกราช วันอิสรภาพ วันตั้งถิ่นฐาน วันสาธารณรัฐ วันสถาปนาพระราชวงศ์บ้าง ซึ่งไม่เหมือนกัน แต่ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติ โดยทั่วไปนั้น ได้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติ เช่น ประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน ญี่ปุ่น ฯลฯ เป็นต้น แม้ประเทศไทยเราเองก็ได้ถือเอาวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยมาแล้ว เพิ่งจะมากำหนดเอาวันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันชาติ เพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งในระยะหลังนี้เอง

     คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณีของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเป็นหลักการสมัครสมานสามัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติโดยทั่วกัน จึงสมควรจะถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยต่อไป โดยยกเลิกวันชาติ ในวันที่ 24 มิถุนายนเสีย
 
     ดังนั้น นับแต่ปี พ.ศ. 2503 ประเทศไทยจึงได้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น ?วันชาติ? ของไทย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

     ตามปกติ การจัดงาน ?วันชาติ? ของประเทศต่างๆก็จะมีกิจกรรมและรูปแบบแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่ก็มักจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ การจัดขบวนพาเหรดเฉลิมฉลอง การจุดพลุดอกไม้ไฟอย่างเอิกเกริก รวมไปถึงการแสดงมหรสพต่างๆ เป็นต้น แต่ในประเทศไทย เนื่องจากวันชาติ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งมีกิจกรรมเฉลิมฉลองอยู่แล้ว กอปรกับประเทศไทยยังไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครมาก่อน และคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็คุ้นชินกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างที่เห็นกันอยู่ปัจจุบัน

     ดังนั้น ?วันชาติ? ของเราจึงดูเหมือนไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าใดนัก เพราะชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนตัองการจัดกิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ?พ่อหลวงของแผ่นดิน? มากกว่าประเด็นอื่น อย่างไรก็ดี หากเราจะระลึกว่าวันนี้ ก็เป็น ?วันชาติ?ของไทยด้วย แล้วจัดกิจกรรมต่างๆที่จะแสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อ ?ประเทศชาติ? ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และความเสียสละมาอย่างยาวนานเช่นไร ก็อาจจะทำให้ วันนี้ มีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ความเป็นมา

     วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเริ่ม หลักการและเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อ เนื่องจากพ่อ เป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบ แทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น "วันพ่อแห่งชาติ" ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ อีกทั้งยังทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและ พระราชธิดาที่ทรงรักใคร่ห่วงใย ตั้งแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบัน และพระเจ้าหลานเธอทุก ๆ พระองค์ต่างซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืม พระองค์ทรงเป็น "พ่อ" ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระ เมตตากรุณา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้

พระราชประวัติ

     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระโอรสองค์เล็กในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเสด็จพระราชสมภพ ณ โรงพยาบาลเมานท์ ออร์เบินณ์ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสสาชูเซสท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2475 พระองค์ทรงมีพระเชษฐาธิราช (พี่ชาย) และพระเชษฐภคินี (พี่สาว) 2 พระองค์คือ
     1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
     2. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8 )

     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่ง กรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงค์สิกิติ์ กิติยากร (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ) ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม 4 พระองค์ คือ
     1. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
     2. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
     3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     4. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

พระราชกรณียกิจของพระองค์

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภาคตลอดปี โดยได้เสด็จประทับแรมที่พระตำหนัก ตามภาคต่าง ๆ เพื่อจะได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชน และหาทางแก้ไขต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงทำให้เกิดโครงการ เช่น โครงการพัฒนาที่ดินทำกินเพื่อให้ราษฎรมีที่ทำมาหากิน โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำ การทำฝนเทียมเพื่อแก้ปัญหาฝนแล้ง การประมง การเลี้ยงสัตว์ การตั้งสหกรณ์ เป็นต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเยี่ยมทหาร ตำรวจและอาสาสมัครในจังหวัดต่าง ๆ ตลอดจนเขตที่มีภัย อันตราย รวมทั้งผู้บาดเจ็บจากการป้องกันประเทศตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด นอกจากนั้นยังทรงโปรดให้มีหน่วยแพทย์พระราชทาน เพื่อให้การรักษาพยาบาลราษฎรในชนบท เช่น ตรวจสุขภาพ ปลูกฝี ฉีดยา เป็นต้น ถ้าราษฎรคนใดเจ็บป่วยเรื้อรังก็ทรงรับเป็นคนไข้ส่วนพระองค์ ส่งมารักษาตัวที่กรุงเทพฯ ทรงโปรดให้มีการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาในยามที่ราษฎรได้รับความทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ วาตภัย หรือจากผู้ก่อการร้าย โดยพระองค์ทรงพระราชทานแนวทางแก้ไข รวมถึงเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อาหาร ตลอดจนที่อยู่อาศัยแก่ราษฎรที่เดือดร้อนอีกด้วย อีกทั้งยังทรงส่งเสริมการศึกษา โดยได้ทรงพระราชทาน ทรัพย์ส่วนพระองค์ ตั้งกองทุน "ภูมิพล" พระราชทานแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนดี ทรงริเริ่มให้จัดทำสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนขึ้น เพื่อให้เด็กแต่ละวัยสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินไปพระราช ทานปริญญาบัตรที่จบการศึกษาในมหาลัยต่าง ๆ ด้วย ทรงอุปถัมภ์และบำรุงศาสนาทุกศาสนา ทรงทะนุบำรุงวัดวา อารามต่าง ๆ พร้อมทั้งเสด็จขึ้นบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางศาสนาอยู่เสมอด้วย

      พระราชกรณียกิจที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประโยชน์แก่ราษฎรทั้งสิ้น ดังนั้นในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุก ๆ ปี สถานที่ราชการโรงเรียนและบริษัทต่าง ๆ จะหยุด 1 วัน เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรม

      กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในทุก ๆ ปี จะมีการประดับธงชาติในทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน บริษัท บ้านเรือนเพื่อถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และยังมีการทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง ถนน โรงพยาบาล และประดับรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไว้ที่หน้าบริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย


       b5 ที่มาจาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 26, 2008, 05:27:19 pm
โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
        โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนพัฒนาทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตามพระราชดำริ โดยพระองค์เสด็จพระราชดำเนิน ร่วมทรงงานกับหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งมีทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารและประชาชนไทยทั่วประเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๒๕-๒๕๕๐ มีจำนวน ๔,๑๗๖ โครงการ
 
สามารถจัดแบ่งออกเป็นประเภทของการโครงการได้ ๘ ประเภท คือ
 
๑. การพัฒนาแหล่งน้ำ      ๑,๔๖๓ โครงการ / กิจกรรม
๒. การเกษตร                  ๕๒๗ โครงการ / กิจกรรม
๓. สิ่งแวดล้อม                 ๙๙๙ โครงการ / กิจกรรม
๔. ส่งเสริมอาชีพ               ๓๓๐ โครงการ / กิจกรรม
๕. สาธารณสุข                   ๔๙ โครงการ / กิจกรรม
๖. คมนาคม / สื่อสาร         ๑๑๔ โครงการ / กิจกรรม
๗. สวัสดิการสังคม            ๑๖๖ โครงการ / กิจกรรม
๘. โครงการสำคัญ และอื่นๆ

  b5 ที่มาจาก http://www.kanchanapisek.or.th/projects/index.th.html
หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 26, 2008, 06:03:14 pm
พระสืบสันตติวงศ์องค์กษัตริย์                 ถวัลย์รัชเรืองรุ่งทั้งกรุงศรี
นวมินทร์ปิ่นองค์วงศ์จักรี                      พระภูมีเลิศลักษณ์พิทักษ์ชน
?จักครองแผ่นดินโดยธรรม? พระดำรัส       คงครองสัจจ์ภิญโญเยี่ยมโกศล
พระห่วงไทยส่วนมากยังยากจน              หลายล้านคนขาดที่ไร่ไร้ที่นา

จัดที่ทางวางให้ได้รับผล                       พระคิดค้นช่วยด้านการศึกษา
ถิ่นที่ใดต้องเสริมเติมวิชา                     พระมุ่งหาเพิ่มให้ได้ทันที
ที่ใดแห้งแล้งกันดารพ่อท่านห่วง            พิรุณหลวงโรยรินทุกถิ่นที่
น้ำพระทัยไหลจากฟ้าสู่ธรณี                 ให้ผลดีแก่แผ่นดินถิ่นสำคัญ

หกสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์           มิได้ขาดขันติธรรมนำรังสรรค์
ทศธรรมบำเพ็ญเย็นนิรันดร์                   ประเทืองขวัญเช้าค่ำสุขดำรง
พระคุ้มราษฎร์คุ้มชาติศาสน์สุข              พระดับทุกข์ร่มไทยได้ดังประสงค์
?เฉกฉัตรแก้วเกริกศักดิ์ศรีจักรีวงศ์?         ขอเทิดองค์ทีฆราชใต้บาทยุคล๚ะ๛

------------------------------------------
แต่งโดย ทานตะวัน เพชรหึง


ที่มาจาก http://www.thaipoet.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=424933&Ntype=3
หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: ตำนานแห่งสายน้ำ ที่ พฤศจิกายน 26, 2008, 06:12:56 pm
(http://img296.imageshack.us/img296/1674/king1xt9.jpg)

ประณตน้อมอาเศียรวาท
แทบเบื้องบาท พระทรงชัย
สถิต ณ หทัย
แห่งทวยราช ไทยประชา

พระเป็นดั่งมิ่งขวัญ
ที่เสกสรร นครา
พระเกียรติเกริกก้องฟ้า
องค์มหา จักรีวงศ์

5ธันวามหาราช
ขอพระบาท ยั่งยืนยง
สถิตคู่สยามคง
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชีวิตดั่งน้ำค้างหาว กรรมสิ้น เวรหมด ใจหลุดพ้น

หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ พฤศจิกายน 26, 2008, 11:27:29 pm
ด้วยทศพิธ...ราชธรรม...องค์ภูมี
ปฐพี...สยาม...จึงอยู่ยั่ง
ศูนย์รวมใจ..ไทยประชา..ที่จีรัง
ภูมิพลัง...แผ่นดิน...ของมวลชน
(http://img233.imageshack.us/img233/4203/kingitcq6.jpg)
5 ธันวา...มหาราช...วงศ์จักรี
บารมี..เลิศล้ำ...ด้วยมรรคผล
ครองแผ่นดิน...โดยธรรม...นฤดล
ไทยทุกคน...ร่วมน้อม...สดุดี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ดินหญ้ากาช้ำ
หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: ตำนานแห่งสายน้ำ ที่ ธันวาคม 01, 2008, 02:54:56 pm
(http://img114.imageshack.us/img114/8394/1displayit5.jpg)

พระสถิต ในใจ ไทยประชา
พระดุจดั่ง ธารา จากสวรรค์
พระทรงเป็น ดั่งแสง แห่งชีวัน
พระเป็นขวัญ มหา ประชาไทย

ทรงเป็นพ่อ แห่งไทย ใจทั้งหล้า
องค์ราชา มหาราช ปราชญ์ยิ่งใหญ่
น้อมพระองค์ ทรงเหน็ดเหนื่อย  เมื่อยล้าใจ
เพื่อลูกไทย เจริญไกล ในชีวี

5 ธันวา มหาราช ปราชญ์ราชา
ปวงประชา เทิดองค์ พระทรงศรี
เสด็จอยู่ คู่สยาม ธรณี
ประชาชี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชีวิตดั่งน้ำค้างหาว กรรมสิ้น เวรหมด ใจหลุดพ้น

หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 03, 2008, 02:11:55 am


หทัยชุ่มดุจน้ำ ... ฟ้ามา
เย็นทั่วเขตธารา ... โอบเอื้อ
เสโทพระกรุณา ... รินหลั่ง
ถ้วนถิ่น ธ ทรงเกื้อ...แว่นแคว้น แดนสยาม

ควรแล้วจึงจรดน้อม ... ภูวไนย
ขอพระรัตนตรัย ... ปกป้อง
ทศพิธ พรชัย ...  สถิตย์
พระเกษมเกียรติก้อง...มหาราช สราญเ ทอญ


????  ํํฺ ํ????   ํ ํฺ ํ????  ํ ํฺ ํ????  ํฺ ํ???? ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า v.nefertali


หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ธันวาคม 04, 2008, 04:36:26 pm


ธ ทรงธรรม นำไทย ให้ก้าวหน้า
กอปรกิจหนุน ด้วยบุญญา  มานานเนิ่น
ทุกเส้นทาง พระบาท ลาดดำเนิน
ที่ขัดเขิน เกินแก้ แลไม่มี

ธ ดุจยิ่ง ขวัญฟ้า มหาราช
ดิถีมาส เฉลิมชนม์ พระทรงศรี
5 ธันวา ประนตน้อม สดุดี
ด้วยบารมี ล้นเกล้า ชาวแผ่นดิน


????  ํํฺ ํ????   ํ ํฺ ํ????  ํ ํฺ ํ????  ํฺ ํ???? ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า v.nefertaliหัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ ธันวาคม 05, 2008, 12:27:09 pm
5 ธันวา...มหาราช...ภูมิพล
บารมี...เลิศล้น...อดุลยเดช
ขอถวาย...พระพร...จอมประเทศ
ปรเมศวร์...ทรงอยู่...คู่ปวงชน

ธ ทรงครอง...แผ่นดิน...ร่มเย็นนัก
ธ ทรงเป็น...ร่มโพธิ์หลัก...ทุกแห่งหน
(http://img114.imageshack.us/img114/1210/king022sk8.gif)
ธ ทรงหลั่ง...เสโท...ให้ได้ยล
ธ ทรงทน...ตรากตรำ...เพื่อชาวไทย

ทรงเหน็ดเหนื่อย...พระวรกาย...เพื่อไพร่ฟ้า
ทรงงานหนัก...เพื่อประชา...จักหาไหน
ทรงดำรัส...โครงการ...เพื่อป้องภัย
ทรงทำให้...หัวใจไทย...เป็นหนึ่งเดียว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ดินหญ้ากาช้ำ
หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: ตำนานแห่งสายน้ำ ที่ ธันวาคม 05, 2008, 07:28:28 pm
(http://img176.imageshack.us/img176/2857/logo1af2.gif)

(http://img374.imageshack.us/img374/8629/king1hr5.jpg)

(http://img222.imageshack.us/img222/9269/00149fj2.gif)
มาจุดเทียน ออนไลน์ ถวายพ่อ
เทียนชัยก่อ ถวายพ่อ ผู้ยิ่งใหญ่
พ่อที่เป็น ดั่งแสง แห่งดวงใจ
ขอพ่ออยู่ คู่ใจ ไทยประชา

ลูกทั้งหลาย ขอกราบ แทบเท้าพ่อ
ร่วมกันขอ เทิดพ่อ เหนือเกศา
ขอพ่อสุข เกษม เปรมปรีดา
5ธันวา ปวงประชา ถวายพระพร

ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ชีวิตดั่งน้ำค้างหาว กรรมสิ้น เวรหมด ใจหลุดพ้น
หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: แดงคนดี ที่ ธันวาคม 05, 2008, 07:32:47 pm
(http://activity.sanook.com/60thcelebrations/images/line.gif)

(http://i74.photobucket.com/albums/i247/nidbmw/CIMG5767-2.jpg)

(http://activity.sanook.com/60thcelebrations/images/line.gif)

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา  

(http://activity.sanook.com/60thcelebrations/images/line.gif)

พระคุณพ่อ มากเหลือ เหนือรำพัน
เปรียบเหมือนดั่ง สุริยัน แสนยิ่งใหญ่
ส่องฉายแสง แรงฤทธิ์ ทุกทิศไป
ทำโลกให้ สุขสว่าง กระจ่างพลัน

ผืนดินใด ในหล้า ข้าวกล้าขาด
โรคระบาด ฝนฟ้า มาแปรผัน
ดินไม่ชุ่ม อุ้มน้ำสม ตรมชีวัน
ทุกข์ยากอัน เป็นของ ผองประชา

ทั่วถิ่นแคว้น แดนใด พ่อได้ผ่าน
ดินเป็นดาน แข็งปั๋ง ทั้งแน่นหนา
ทรงดำริ ปลูกแฝก แปลกเชียวนา
ดินกลับมา เขียวขจี ทุกที่ไป

ผืนแผ่นดิน ถิ่นไกล พ่อไปช่วย
ต้องข้ามห้วย เดินดง อย่าสงสัย
ชี้ชาวเขา เลิกปลูกฝิ่น สิ้นทันใด
ทรงแนะให้ ไม้ดอกผล เริ่มต้นทำ

มิว่าที่ อื่นใด ได้ทุกข์เข็ญ
พ่อแลเห็น ประชาราษฏร์ ขาดอิ่มหนำ
เศรษฐกิจ พิษลอบ เข้าครอบงำ
ทรงแนะย้ำ " พอเพียง " หล่อเลี้ยงตน

มีโครงการ มากหลาย ท่านได้สร้าง
รู้มาบ้าง คือ " แก้มลิง " สิ่งน่าสน(ใจ)
อีก " ฝนหลวง " ปัดเป่า ทุกเหล่าชน
ให้ได้พ้น เกินขาด มาตรการ

ทั้ง " แกล้งดิน " สิ้นกรด คลายรสกร่อย
โดยได้ปล่อย น้ำขัง ดังกล่าวขาน
อีก " ปลูกป่า ถาวร" ขจรนาน
หาใดปาน ทรงดำริ และตริตรอง

พลังงาน ของชาติ อาจวิกฤติ
ทรงประดิษฐ์ คิดค้น ไทยพ้นหมอง
แก๊สโซฮอล์ สอนทำ ตามครรลอง
ด้วยทรงมอง กาลไกล ได้คำนึง

มีโครงการ อีกมาก เกินยากกล่าว
เพียงคร่าวคร่าว เอาไว้ ใคร่กล่าวถึง
มูลนิธิ ชัยพัฒนา ยังตราตรึง
เป็นที่พึง ของประชา ดั่งวาที

แปดสิบเอ็ด พรรษา พ่อฟ้าหลวง
เทพทั้งสรวง แซ่ซ้อง ฉลองศรี
แด่พระพ่อ ยิ่งเหลือ เหนือชีวี
พระภูมี แห่งเกล้า ของชาวไทย

ฑีฆายุโกโหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


(http://images.google.com/url?q=http://www.tarad.com/meechokeantique/img-lib/wbp_2007041900222.jpg&usg=AFQjCNEmN_n7pcwpMs8-9GHWE2Xyxr8luA)

ข้าพระพุทธเจ้าสมาชิก www.kaweeclub.com

(http://activity.sanook.com/60thcelebrations/images/line.gif)

(http://www.uppic.net/is/submit.jpg)

(http://activity.sanook.com/60thcelebrations/images/line.gif)

หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: แดงคนดี ที่ ธันวาคม 05, 2008, 07:39:32 pm
(http://activity.sanook.com/60thcelebrations/images/line.gif)

(http://www.abhakara.com/marnjomyoot/longlife2.png)

(http://activity.sanook.com/60thcelebrations/images/line.gif)


พ่อตรากตรำ งานหนัก ไรัพักผ่อน
มิหยุดหย่อน ราชกิจ ทุกทิศา
เพื่อบำบัด ปัดเป่า เหล่าประชา
นำชีวา ชนไทย ให้ร่มเย็น


ขอรำลึก นึกนอบน้อม พร้อมอภิวาท
ชนทั้งชาติ ทุกผู้ ได้รู้เห็น
พระเมตตา มากมาย หลายประเด็น
เหมือนดั่งเพ็ญ แสงจันทรา หาใดเกิน

แปดสิบสอง พรรษา มหาราช
ไทยทั้งชาติ แซ่ซ้อง สรรเสริญ
ถวายพระ พรจง ทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน ด้วยเทอญ ตลอดไป

 


(http://activity.sanook.com/60thcelebrations/images/line.gif)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: แดงคนดี ที่ ธันวาคม 05, 2008, 07:48:03 pm
(http://i116.piczo.com/view/3/1/x/q/v/h/z/7/m/0/c/9/img/i193418849_18334_3.gif)


ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา 5 ธันวา มหาราช

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

*เรารักในหลวง*
 

(http://i116.piczo.com/view/3/1/x/q/v/h/z/7/m/0/c/9/img/i195734576_55130_3.gif)

(http://i116.piczo.com/view/3/1/x/q/v/h/z/7/m/0/c/9/img/i193418849_18334_3.gif)หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ ธันวาคม 05, 2008, 08:48:20 pm
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
(http://img71.imageshack.us/img71/4708/1031252320111p1ay7.gif)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ดินหญ้ากาช้า
หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: ตำนานแห่งสายน้ำ ที่ ธันวาคม 06, 2008, 12:26:43 am
(http://img82.imageshack.us/img82/5682/king01sw2.jpg)

5 ธันวา มหาราช วันเกิดพ่อ
วันที่ขอ เทิดไว้ ในเศียรเกล้า
วันที่ลูก ทุกหน คนทุกคราว
ต่างน้อมเกล้า กราบพระบาท ชาติทั่วแดน

ขออัญเชิญ พระไตรรัตน์  ลิจฉวี
พระอรหันต์ ทั่วปฐพี ทรงแห่แหน
พระอริยะ เจ้าทั้งหลาย ร่วมแสดง
คุณความดี ทั้งหมื่นแสน มารวมกัน
 
ขอทวยเทพ น้อยใหญ่ ในแหล่งหล้า
ขอพรหมมา เทพเทวา ทั่วเขตขัน
อีกบูรพกษัตราธิราชาองค์ราชัน
มาหนุนปัน เดชเดชา พาแสดง
 
อำนวยพร พ่อของไทย ได้มีสุข
มลายทุกข์ ที่กล่ำกลาย ให้หน่ายแหนง
พระประชวร ที่กล่ำกลาย หมายแสดง
ให้หน่ายแหนง พละแข็ง แกร่งกายา

ขอพ่ออยู่ เคียงคู่ ประเทศชาติ
ขอพระบาท เรืองรอง ก้องแผ่นฟ้า
พระสถิต คู่สยาม ใจประชา
องค์ราชา มหาราช ปราชญ์ภูมิพล
ขอพระองค์ จงทรง พระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชีวิตดั่งน้ำค้างหาว กรรมสิ้น เวรหมด ใจหลุดพ้น
หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: ตำนานแห่งสายน้ำ ที่ ธันวาคม 27, 2008, 05:53:32 pm
รักพ่อ
----------------
รักพ่อ ไม่อยาก ให้พ่อเหนื่อย
เพราะพ่อเมื่อย เหนื่อยล้า มามากหลาย
พ่อทำให้ ลูก-ลูก หมดทุกข์กาย
พ่อมั่นหมาย ลูก-ลูก หมดทุกข์ใจ

พ่อไปทั่ว แผ่นดิน ถิ่นของพ่อ
พ่อพะนอ ลูก-ลูก ทุกแห่งไหน
พ่อสั่งสอน ลูก-ลูก ผูกดวงใจ
พ่อชี้ทาง อำไพ ไปทั่วแดน

5 ธันวา มหาราช วันเกิดพ่อ
ลูกทุกคน เชิญขอ เทพแห่แหน
อำนวยพร พ่อไร้ทุกข์ สุขทดแทน
เป็นมิ่งแคว้น สยามพ่อ ขอประทาน

ขอก้มกราบ แทบพระบาท เท้าของพ่อ
ลูกทุกคน รักเทิดพ่อ สุดไพศาล
ขอพ่ออยู่ คู่ไทย ไปเนิ่นนาน
เหล่าลูกขาน ขอพ่อจง ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชิวิตดั่งน้ำค้างหาว กรรมสิ้น เวรหมด ใจหลุดพ้น

หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: เพลงผ้า ที่ พฤษภาคม 08, 2009, 03:16:54 pm
5 ธันวามหาฤกษ์เกริกก้อง
ปวงประชาแช่ซ้องร้องสรรเสริญ
องค์ภูมีจักรีวงศ์ทรงพระเจริญ
ขอพระชันษาเกินหมื่นปี

พระผู้ทรงทศพิธราชธรรม
พระปรีชาชาญลํ้านําวิถี
เป็นแบบอย่างไพร่ฟ้าประชาชี
พระบารมีเกรียงไกรท่วมท้น

แม้เหน็ดเหนื่อยแค่ไหนไม่ครั่นคร้าม
เสด็จถามทุกแห่งที่แล้งฝน
ทรงประทานหยาดหลวงภูมิพล
รินหลั่งบนหัวใจไทยทุกดวง

จักยอมพลีหมอบกายใต้พระบาท
จอมราชันธิราชองค์พ่อหลวง
ขอถือสัตย์จริงจังในทั้งปวง
จักแหนหวงขวานทองสนองคุณ
----------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้ใช้นามปากกา เพลงผ้า
หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกไผ่บาน ที่ ธันวาคม 03, 2009, 09:23:19 pm
(http://www.kaweeclub.com/link/2%20(19).gif)
(http://img5.imageshack.us/img5/7919/king41.jpg)
น้อมเกล้า..ถวายพระพร..องค์จอมฟ้า
เหนือเกศา..ข้าไท้..ชาวสยาม
ขอภัยผอง..ทั้งหลาย..อย่าคุกคาม
ขอพระองค์..งดงาม..อยู่ยั่งยืน
(http://www.kaweeclub.com/link/2%20(19).gif)
หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: ต้นหญ้าเคียงดิน ที่ ธันวาคม 05, 2009, 11:15:34 am
(http://img137.imageshack.us/img137/3610/83931.jpg)


ขอกราบลงตรงเบื้องยุคลบาท
มหาราชชนชาวไทยในสยาม
เกียรติประวัติก้องไกลในพระนาม
ทุกเขตคาม..ร่วมใจถวายพระพร

ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศหล้า
อาราธนา...ธราดลจนสิงขร
โปรดน้อมนำธรรมะ ธ อมร
นิรันดร..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ช่วงเวลาที่ดีที่สุด
หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: ครางแครง ที่ ธันวาคม 05, 2009, 01:22:45 pm
พระเมตตามากล้น      คณา  นับแฮ
สุขทุกข์ชาวประชา     ท่านเกื้อ
ทรงเป็นห่วงทุกครา    เสด็จ  เยี่ยมเอย
มิขาดซึ่งใยเยื้อ          ท่านเอื้อปัญญา

พระเนตร พระทรงส่อง...........ทุกถิ่นท้อง ทุกถิ่นท่า
ทรงรัก  ทรงเมตตา.................ปวงประชา ปวงชาวไทย

ถิ่นใด  ถิ่นไหนทุกข์............ทรงเร่งรุก ทรงเร่งไว
ด้วยห่วง  ด้วยดวงใจ..........ประชาไทย  ประชาชี

ทรงคิด  ทรงพิเคราะห์........ให้ได้เหมาะ  ให้ได้ที่
เพื่อสุข  เพื่อชีวี..................ที่อยู่ดี  ที่อยู่งาม

ถิ่นใด  ถิ่นไกลห่าง..........มิเว้นวาง  มิเว้นตาม
คงไป  คงไต่ถาม.............ทุกเขตคราม  ทุกความเป็น

ทรงเหนื่อย  ทรงเมื่อยล้า......เพื่อนำพา  เพื่ออยู่เย็น
ไร้ทุกข์  ไร้ขุกเข็น................มิลำเค็ญ  มิขาดแคลน

ปวงชน  ปวงชาวไทย.......ร่วมเทิดไท  ร่วมหวงแหน
ทั้งใน  ทั้งต่างแดน............ขอพระองค์  ทรงพระเจริญ

---------------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ครางแครง
หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: ดินหญ้ากาช้ำ ที่ ธันวาคม 05, 2009, 03:49:03 pm
ดีใจกันหน่อยนะ กลอนของพวกเรา มีเวบอื่นๆสนใจเอาไปโพสด้วยจ้า  p17

เวบครูบ้านนอก
http://www.kroobannok.com/24008

เวบกระปุก
http://poem.kapook.com/fatherday.php

หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: สยตรา ที่ ธันวาคม 05, 2009, 05:15:41 pm
ขอน้อมกราบบทบงสุ์พระทรงศรี       
บารมีปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เปรียบแสงทองส่องสกาวคราวมืดมัว
ไทยทั้งทั่วเทิดไท้องค์ราชา

ขอเดชะภูวนัยผู้เปรื่องปราชญ์
ภูวนาถเกริกเกียติก้องเกริ่นหล้า
ทรงเป็นพระมิ่งขวัญไทยชนไพร่ฟ้า
ปวงประชาถวายราชสดุดี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า จันทร์จิตรา    แวงแสน
หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: ดาราอรุณ ที่ ธันวาคม 05, 2009, 05:42:02 pm
(http://img402.imageshack.us/img402/8733/14211092.jpg)


๕ ธันวา มาหาราช เวียนบรรจบ
พระราช สมภพ องค์พ่อหลวง
ผู้เมตตา ปราณี ไทยทั้งปวง
ขอมอบดวง วิญญาณ ถวายพระพร

ขอเทิดไท้ พระคุณ สุดจะนับ
พ่อป้องปรับ ผลักนำ ด้วยคำสอน
พ่อค้ำจุน  ทั้งชาติ ด้วยอาทร
ราษฎร พร้อมใจ สรรเสริญคุณ

เราเดินตาม พระราชดำรัส
ธ เคยตรัส ชี้แนะ พืชเวียนหมุน
เศรษฐกิจ พอเพียง เคียงค้ำจุน
ด้วยพระคุณ ฝนหลวง ร่วงสู่นา

ธ แกล้งดิน หินทราย จนได้การ
ธ บันดาล แก้มลิง อิงรักษา
ธ ชี้แนะ กังหันชัยพัฒนา
ธ นำพา พร้อมพรรค ด้วยรักไทย

น้อมประนม ทูนเกล้า ด้วยใจจิต
น้อมความคิด ทำดี มิหวั่นไหว
ขอน้อมนำ คำประเสริฐ เชิดนำใจ
ผองเผ่าไทย ทวยเทิด องค์ราชัน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ใช้นามปากกาดาราอรุณ
หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: ?ผู้หญิงอิงฝัน ที่ ธันวาคม 04, 2010, 01:42:46 pm
(http://img221.imageshack.us/img221/5295/48795542.jpg)

???????

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ๕ ธันวามหาราช

???????

ขอเทอดไท้ องค์พ่อหลวง แห่งปวงราษฏ์
พ่อของชาติ พระอาจองค์ ทรงยิ่งใหญ่
ธ การุณ อุ่นเอื้อ เชื้อชาติไทย
พระองค์ใกล้ ใจประชา ข้าภักดี
พระองค์พ่อ ต่อชีวิต พินิจหนัก
มิทรงพัก ตระหนักไว้ ไทยทุกที่
ข้าจะขอ จงรัก และภักดี
ตราบชีพมี ชีวาดับ ไม่ลับเลือน

??????
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า กลอนฝัน วรัญญา

??????
หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: นกฮูก สีฟ้า ที่ ธันวาคม 03, 2011, 07:16:15 am
5 ธันวา...มหาราช...ภูมิพล
บารมี...เลิศล้น...อดุลยเดช
ขอถวาย...พระพร...จอมประเทศ
ปรเมศวร์...ทรงอยู่...คู่ปวงชน

ธ ทรงครอง...แผ่นดิน...ร่มเย็นนัก
      

ธ ทรงเป็น...ร่มโพธิ์หลัก...ทุกแห่งหน
(http://img114.imageshack.us/img114/1210/king022sk8.gif)
ธ ทรงหลั่ง...เสโท...ให้ได้ยล
ธ ทรงทน...ตรากตรำ...เพื่อชาวไทย

ทรงเหน็ดเหนื่อย...พระวรกาย...เพื่อไพร่ฟ้า
ทรงงานหนัก...เพื่อประชา...จักหาไหน
ทรงดำรัส...โครงการ...เพื่อป้องภัย
ทรงทำให้...หัวใจไทย...เป็นหนึ่งเดียว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ดินหญ้ากาช้ำ

หัวข้อ: Re: เชิญร่วมแต่งกลอนถวายพระพรแด่ในหลวงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: นกฮูก สีฟ้า ที่ ธันวาคม 03, 2011, 07:17:46 am

๕ ธันวามหาราช

ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
วโรกาสเฉลิมราชวาระสมัย
เหล่าทวยราษฎร์ถวายพระพรชัย
หลอมดวงใจไทยผองร่วมภัคดี
ขอทูลเกล้าฯอาเศียรวาท พระบาทข้าฯ
พระเกียรติคุณเกริกฟ้าสง่าศรี
ธ รักษ์ชาติ รักษ์ศาสน์ รักษ์นที
ทั่วไทยนี้ร่มเย็นเป็นพระกรุณา
ทรงพระเจริญพระชนมายุ
ทีฆายุโก โหตุ พระพรรษา
ธ เกษมเปรมพิพัฒน์สวัสดิ์ราชา
จิรัฐติกาลนำพานิรันดร์เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นกฮูกสีฟ้า : ร้อยกรอง