รวมกลอนเพราะๆ

Poem ระเบียงกลอน => กลอนคิดถึง => ข้อความที่เริ่มโดย: v.nefertali ที่ ตุลาคม 29, 2008, 08:55:00 pm

หัวข้อ: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ตุลาคม 29, 2008, 08:55:00 pm                       ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์
                       ในทุกคำที่เธอพูด จะมั่นคงไหม
                       แต่นานเท่านาน ที่สายน้ำยังไหลไป
                       ฉันจะส่งความชุ่มเย็นไปให้ ยามห่างกัน

                       . . . . . . . . . . . . .

                       และหากสายฝนแห่งรักยังมิสิ้น
                       หอมกลิ่นไอดิน ยังติดตรึงฝัน
                       จะวานความคิดถึงข้ามฟ้า มารำพัน
                       แ ล ะ จ ะ ใ ช้ ทุ ก ล ม ห า ย ใ จ ข อ ง ฉั น  เพื่อรักเธอ


                       +*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ตุลาคม 29, 2008, 09:13:55 pm
                     ส า ย ล ม แ ห่ ง ค ว า ม คิ ด ถึ ง เ ย็ น เ ยี ย บ
                     - - - - -
                     ความเหงาก็เข้ามาจอดเทียบ ชานชาลาฝัน
                     เมื่อฉันสบตากับพระจันทร์
                     คล้ายกับแววตาที่เคยคงมั่น จากคนของใจ

                     . . . . . . . . . . . . .

                     อ า ก า ศ กำ ลั ง น่ า น อ น
                     - - - - -
                     แต่ความคิดถึงกลับรุ่มร้อน จนร้าวไหว
                     จันทร์เจ้าขา อยากรู้ว่า คนที่พาความรักมาให้หัวใจ
                     - - - - -

                     เ ข า ไ ป อ ยู่ ไ ห น

                           ใ น วั น ที่ หั ว ใ จ  ฉั น มี น้ำ ต า


                   +*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ตุลาคม 31, 2008, 01:37:25 am
        ฉั น ยิ้ ม ป ล อ บ ตั ว เ อ ง
        ปล่อยใจที่คว้างเคว้ง ให้หวั่นไหว
        ความเหงา เข้ามารุมเร้า หัวใจ
        ค่อยๆกัดกินคนอ่อนไหว - - นองน้ำตา

        . . . . . . . . . . . . . . . . .

        กี่ ล ม ห น า ว กี่ ด า ว เ ดื อ น
        กาลเวลาก็เหมือนเคลื่อน ไปช้าๆ
        เมื่อไหร่หนอ คนที่รอ จะกลับมา
        วันนั้น..จะได้สิ้นสุดความทรมา - - การรอคอย


        + * + * - * + * + * - * + * + * - * +
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ตุลาคม 31, 2008, 01:54:04 am

ค น ดี เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร
ใ น คื น ที่ อ่ อ น ไ ห ว ,, ฉั น เ ห ง า
เ ปิ ด เ พ ล ง รั ก ซึ้ ง ค ล อ เ บ า ~ เ บ า
คื น นี้ เ ธ อ จ ะ สุ ข เ ศ ร้ า ห รื อ ไ ม่ อ ย่ า ง ไ ร

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

อ า ก า ศ เ ย็ น น่ า น อ น
แ ต่ ค ว า ม คิ ด ถึ ง รุ่ ม ร้ อ น ห้ า ม ไ ม่ ไ ห ว
เ ที่ ย ง คื น แ ล้ ว น ะ แ ต่ น้ำ ต า ยั ง ริ น ใ จ
คิ ด ถึ ง รู้ ไ ห ม ,, เ มื่ อ ไ ร จ ะ ก ลั บ ม า
MVความคิดถึงห้ามกันไม่ได้ - โอ็ค (http://www.imeem.com/konrailuck/video/JgkCHLIT/oak_smith_kwam_kid_tung_harm_kun_m/) 

                                                         

หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ตุลาคม 31, 2008, 05:38:35 am


ม อ ง ฟ้ า ห รื อ ยั ง
ปัญหามากมายที่มาประดัง ให้เธอท้อ
บนฟ้านั้น ,, มีกำลังใจจากคนรอ
ฝากไว้ให้มันช่วยเติมต่อ กำลังใจ

. . . . . . . . . . . . . .

น อ ก จ า ก เ ม ฆ ,, แ ล้ ว เ ห็ น อ ะ ไ ร อี ก บ้ า ง
ของขวัญที่ฝากมากับฟ้าสีจาง จากคนอ่อนไหว
เธออาจขำ ว่ามองไม่เห็นอะไร
นั่นแหละ ,, อย่างน้อยมันก็ทำให้ยิ้มได้ จริงมั้ยเธอ


* - * - * - * - * - * - * - * - *หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ตุลาคม 31, 2008, 05:43:53 amรั บ รู้ ไ ด้ เ ส ม อ ,, ค น ไ ก ล
ฟ้ า ห่ า ง เ ท่ า ไ ร ,, ไ ม่ เ ค ย ห วั่ น
เ พ ร า ะ เ ชื่ อ ,, ใ น ค ว า ม ผู ก พั น
ว่ า เ ร า ต่ อ เ ติ ม คื น แ ล ะ วั น ,, ด้ ว ย กำ ลั ง ใ จ

. . . . . . . . . . . . . .

แ ค่ นี้ ก็ เ พี ย ง พ อ
ก ลั บ ก า ร ที่ ต้ อ ง ท น ร อ ,, ใ น วั น อ่ อ น ไ ห ว
คำ สั ญ ญ า ยั ง เ ก็ บ รั ก ษ า ,, ด้ ว ย หั ว ใ จ
เ ชื่ อ ห รื อ ยั ง ค น ไ ก ล ,, ไ ม่ ว่ า น า น เ ท่ า ไ ห ร่ ~ ก็ จ ะ รั กหัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ตุลาคม 31, 2008, 05:45:23 am
เ ห็ น ข้ อ ค ว า ม จ า ก ค น ไ ก ล
ยิ้ ม กั บ ถ้ อ ย คำ ม า ก ม า ย ,, ที่ ไ ด้ อ่ า น
ค ว า ม มั่ น ค ง ที่ มี ใ ห้ กั น  ม า ย า ว น า น
มั น มี ค่ า ม า ก ก ว่ า คำ ห ว า น ๆ นั บ พั น

. . . . . . . . . . . . . .

อ บ อุ่ น เ ห ลื อ เ กิ น ,, ค น ข อ ง ใ จ
ข อ บ คุ ณ ที่ ต่ อ เ ติ ม ใ ห้ ,, ทุ ก ไ ฟ ฝั น
รู้ ไ ห ม ,, ค ว า ม รั ก ที่ ผู ก ใ จ เ ร า ไ ว้ ด้ ว ย กั น
. . . . . ทำ ใ ห้ ฉั น มี ชี วิ ต อ ยู่ . . . . .
บ น กำ ลั ง ใ จ ที่ ค ง มั่ น ~ ร อ ก า ร ก ลั บ ม า


* - * - * - * - * - * - * - * - *


หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ตุลาคม 31, 2008, 06:19:33 am             คื น นี้ ด า ว ห า ย ไ ป ไ ห น
             ทำไมรู้สึกว้าวุ่นใจ กว่าคืนก่อน
             เข็มนาฬิกา บอกเวลาเข้านอน
             แ ต่ หั ว ใ จ ยั ง ร้ า ว ร อ น ไ ม่ อ า จ ข่ ม ต า

             . . . . . . . . . . . . . . . .

             ความเหงาช่างโหดร้าย...
                 กลบความเชื่อใจ จนเลือนค่า
             จะให้ฉันทำอย่างไร ...
                 กับความว้าวุ่นใจที่ถาโถมเข้ามา
             และต้องใช้อีกกี่หยดน้ำตา ...
                 เธอถึงจะรับรู้ว่า ล้าเหลือเกิน
                         
             
       +*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ตุลาคม 31, 2008, 07:16:06 amเ ธ อ ค ง ลื ม ฉั น แ ล้ ว
วั น นี้ ถึ ง ไ ม่ มี วี่ แ ว ว ค ว า ม ห่ ว ง ห า
ทุ ก เ รื่ อ ง ร า ว ค ว า ม ง ด ง า ม ที่ ผ่ า น ม า
เ ธ อ ไ ม่ เ ค ย คิ ด ถึ ง ฉั น สั ก เ ว ล า ,, ไ ม่ เ ค ย
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ตุลาคม 31, 2008, 07:18:40 amฝ า ก ไ ป แ ล้ ว น ะ หั ว ใ จ
แ ต่ จ ะ ถึ ง เ มื่ อ ไ ห ร่  ก็ ไ ม่ รู้
เ มื่ อ ห ลั ก ฐ า น ฟ้ อ ง ผ่ า น น้ำ ต า ที่ พ ร่ า ง พ รู
บ่ ง บ อ ก ค ว า ม เ ศ ร้ า ที่ กั ด กิ น อ ยู่ ,, ใ น หั ว ใ จ

. . . . . . . . . . . . . . . . .

ฉั น เ ห ง า ,, ฉั น ร้ า ว ร น
ค ว า ม รั ก เ อ๋ ย เ จ้ า ต ก ห ล่ น อ ยู่ ทิ ศ ไ ห น
ใ น คื น ที่ อ้ า ง ว้ า ง ,, ฉั น ค ว ร ทำ อ ย่ า ง ไ ร
เ ธ อ ถึ ง จ ะ รั บ รู้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ,, ว่ า ฉั น ค อ ย
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ตุลาคม 31, 2008, 07:20:17 amดู แ ล ตั ว เ อ ง ใ ห้ ดี ๆ น ะ เ ธ อ
วั น ที่ ผู้ ห ญิ ง เ พ้ อ เ จ้ อ ,,ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ ก ล้
ก ล า ง คื น ห่ ม ผ้ า ด้ ว ย น ะ ,,เ ดี๋ ย ว จ ะ ไ ม่ ส บ า ย
อ า ก า ศ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป ,, ร ะ วั ง ใ ห้ ดี

. . . . . . . . . . . . . .

ฝ น ต ก ก็ อ ย่ า เ ดิ น ต า ก ฝ น
แ ต่ อ ย่ า พึ่ ง รำ ค า ญ ค ว า ม ช่ า ง บ่ น ข อ ง ผู้ ห ญิ ง ค น นี้
ห่ ว ง น ะ  ,, ช่ ว ย ดู แ ล ตั ว เ อ ง แ ท น ฉั น ที
ต้ อ ง ร อ น ะ ค น ดี  ,, จ น ก ว่ า ค น ท า ง นี้ ~ จ ะ ก ลั บ ไ ป


หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ตุลาคม 31, 2008, 07:22:21 am

นั่ น ไ ง ,, เ ตื อ น แ ล้ ว ไ ม่ ฟั ง
ห้ า ม แ ล้ ว ก็ ยั ง ,, ช อ บ เ ดิ น ต า ก ฝ น
เ ก เ ร นั ก ,, ช อ บ ซุ ก ซ น
ที่ นี้ แ ม่ จ ะ บ่ น ,, ใ ห้ หู ช า

. . . . . . . . . . . . . .

อ า ก า ร ค ง ไ ม่ ห นั ก ม า ก จ น น่ า ก ลั ว
ไ ข้ ขึ้ น ก็ เ ช็ ด ตั ว ,, ห่ ม ผ้ า ห น า ๆ
เ ที่ ย ง แ ล้ ว ด้ ว ย ,, อ ย่ า ลื ม ท า น ข้ า ว ท า น ย า
รี บ รั ก ษ า ใ ห้ ห า ย ไ ว ๆ น ะ . . เ ป็ น ห่ ว ง จ ริ ง ๆ


หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: หมอกกับควัน ที่ ตุลาคม 31, 2008, 01:14:39 pm
                  รู้แล้วว่าเธอนั้นเป็นห่วง
           ก็ทำไงได้งานมันใหญ่หนักหนา
ต้องดูแลดวงจันทร์..ดวงดาว..เมฆฝน..ที่เธอส่งมา
     แล้วจะเอาเวลาที่ไหนไป ดู แ ล หั ว ใ จ เ ธ อ
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ตุลาคม 31, 2008, 01:49:26 pm
                  รู้แล้วว่าเธอนั้นเป็นห่วง
           ก็ทำไงได้งานมันใหญ่หนักหนา
ต้องดูแลดวงจันทร์..ดวงดาว..เมฆฝน..ที่เธอส่งมา
     แล้วจะเอาเวลาที่ไหนไป ดู แ ล หั ว ใ จ เ ธ อจ ะ ท า น ย า .. ย า ก็ ข ม
ต อ น นี้ จ ะ เ ป็ น ล ม .. น อ น ซ ม ไ ข้
ถ้ า ไ ม่ ไ ด้ เ ธ อ ช่ ว ย พั ด วี หั ว ใ จ
รั ก ษ า ยั ง ไ ง ก็ ไ ม่ ห า ย .. โ ร ค คิ ด ถึ ง เ ธ อ


หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: ~*~จอมกระล่อน~*~ ที่ ตุลาคม 31, 2008, 02:19:18 pm

(http://upic.me/i/06/49rms.jpg)


สงสัยคงต้องให้ความคิดถึงรักษา
เพราะเธอทานยาก็ยังไม่เห็นหาย
จะดูแลเธอให้นอนหลับสบาย
พัดวีทั้งกาย..ให้ตัวเธอนั้นฝันดี


  :-* โอ๋.โอละหนอ น้องนอนดี ๆ   :-*
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: หมอกกับควัน ที่ ตุลาคม 31, 2008, 02:26:22 pm
        หากเป็นโรดก็ต้องไปหาคุณหมอ
เธอพอมีเวลาไปกลับฉันไหม
หาเสร็จแล้วฉันจะพาเธอไปเที่ยวทะเลไง
นอนเล่นให้เธอเล่านิทานให้ฉันฟัง
       
       เรื่องเจ้าหญิงเม็ดทรายกับเจ้าชายพระจันทร์ไง
เธอจำได้ไหมเธอเคยบอกฉัน
ไม่ว่าวันคืนจะเปลี่ยนไปกี่ร้อยวัน
ฉันก็ยังฝันถึงเธอทุกค่ำคืน
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: ~*~ยัยกระล่อน ~*~ ที่ ตุลาคม 31, 2008, 02:33:17 pm
(http://img368.imageshack.us/img368/7362/post2610712215855301yq5.gif)

ฝันดีแน่หากว่าเธอคอยคิดถึง
คอยตราตรึงหัวใจของเราสอง
จะยอมป่วยให้ตัวเธอช่วยประคอง
เจ้าสมองของฉันคงหายมึน


 ::)   ::)   ::)
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ตุลาคม 31, 2008, 02:35:07 pm


เป็นโรคฮิต...หัวใจหาย
ใครกันหนอขโมยไป ช่วยตามหน่อย
นานวัน สติของฉันยิ่งเลื่อนลอย
โปรดเอามาคืนก่อนที่คนใจน้อย จะเหงาตาย

^_______^

?. ?... ?.... ?..... ?.... ?... ?

หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: หมอกกับควัน ที่ ตุลาคม 31, 2008, 02:50:33 pm
                 หากจะจับขโมยคงต้องไปแจ้งตำรวจ
                  และตรวจสอบหัวใจของเธอใหม่
                เพื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในหัวใจไง
หากหัวใจเธอใช้ไม่ได้ฉั น ข อ ส ล ะ หั วใ จ ฉั น ใ ห้ เธ อ
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ตุลาคม 31, 2008, 02:57:47 pm
                 หากจะจับขโมยคงต้องไปแจ้งตำรวจ
                  และตรวจสอบหัวใจของเธอใหม่
                เพื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในหัวใจไง
หากหัวใจเธอใช้ไม่ได้ฉั น ข อ ส ล ะ หั วใ จ ฉั น ใ ห้ เธ อ
ยิ น ดี ที่ เ ธ อ แ ว ะ ม า บ้ า น นี้
จึ ง ท ว ง ถ า ม ว่ า ค น ดี ,, คิ ด ถึ ง กั น บ้ า ง ไ ห ม
ฝ น ต ก ห รื อ เ ป ล่ า ,, ข่ า ว ค ร า ว เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร
จ ะ คิ ด ถึ ง ฉั น บ้ า ง ห รื อ ไ ม่ ,, อ ย า ก รู้ จ ริ ง

                                         

joni anwar เพลง อยากให้รู้ว่ารักเธอ want u to know that i luv u (http://www.youtube.com/watch?v=cERA4R5zRwA)หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: ~*~จอมกระล่อน~*~ ที่ ตุลาคม 31, 2008, 03:49:14 pm

(http://upic.me/i/8p/09c60c65.gif)


บ้านนี้แสนที่จะอบอุ่น
หาหมอนมุ้ง..มาอยุ่ที่นี้ได้ไหม๊
ถ้าเธอไม่รังเกียจฉันก็ดีใจ
จะเคียงข้างไป..ตลอดทุกเส้นทาง

เธอถามว่าสบายดีไหม๊
คำตอบอยุ่ที่เธองั้ย..หรือว่าเธอไม่รู้
มองกระจกแล้วเธอจงส่องดู
ถ้าเธอสบายดีอยู่..ฉันก้อสบายใจ

 
:o ไม่มีเธอจะให้บอกรักกับใคร   :o
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ตุลาคม 31, 2008, 05:20:29 pm

ต้ อ ง ชื่ น ช ม อ ยู่ ห่ า ง ๆ

ก ลั ว ถ้ า อ ยู่ ข้ า ง ๆ จ ะ วู บ ไ ห ว

ว จี ห ว า น ผ่ า น ก ล อ น ซ่ อ น ค ว า ม นั ย

เ พี ย ง ห วั ง ใ ห้ ฉั น เ ป็ น ค น สุ ด ท้ า ย .. ที่ เ ธ อ จ ะ รั ก


หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ตุลาคม 31, 2008, 06:39:11 pmวันนี้...คิดถึงเธอเหมือนเก่า

ยังเขียนบันทึกเรื่องราว ในทุกก้าวย่าง

รับรู้ความจริงว่า ไม่มีเธอร่วมทาง

ถึงจะเศร้าไปบ้าง ก็ยังมีเธอเคียงข้าง ในทรงจำ


   ?. ?... ?.... ?..... ?.... ?... ?


หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: sorawitss ที่ ตุลาคม 31, 2008, 08:32:38 pm

อยากจะบอก คิดถึง เธอมากหนอ

เฝ้าทนรอ ถึงเวลา ที่มาหา

เมื่อไหร่หนอ เธอนั้น จะกลับมา

โอ้วแก้วตา พี่จะรอ นะคนดี
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ตุลาคม 31, 2008, 08:52:38 pm

อยากจะบอก คิดถึง เธอมากหนอ

เฝ้าทนรอ ถึงเวลา ที่มาหา

เมื่อไหร่หนอ เธอนั้น จะกลับมา

โอ้วแก้วตา พี่จะรอ นะคนดีค ว า ม คิ ด ถึ ง ท บ ด อ ก ท บ ต้ น
ด อ ก เ บี้ ย อ อ ก ผ ล  ค ง ร ว ย กั น ใ ห ญ่
ข อ เ ด บิ ต ค ว า ม เ ห ง า ต ก ห ล่ น ใ ห้ อ อ ก ไ ป
แ ล้ ว ร อ เ ธ อ มา ชำ ร ะ ห นี้ ค ว า ม คิ ด ถึ ง จ า ก หั ว ใ จ ,, ด้ ว ย รั ก จ ริ ง
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ตุลาคม 31, 2008, 09:25:15 pm     ท่ามกลางพายุฝน..คืนนี้

     จันทร์เจ้าคนดี เธอไปอยู่ที่ไหน

     ปล่อยเม็ดทรายต้องเดียวดาย..ร้องไห้

     หรือเสียงเพรียกจากหัวใจ ไม่ถึงสักที

     - - - - - - - - - - -

     เพราะเสียงของฟ้าฝน..ใช่ไหม

     กลบรอยสะอื้นไห้ ของฉันตรงนี้

     รับรู้ไว้นะ..รักจันทร์มาก..ถึงอุปสรรคจะมากมี

     เมื่อไหร่จะมาหาสักที ฉันเฝ้ารอวันที่ จะคืนจันทร์


     คลิก เพลง คืนจันทร์ : โลโซ (http://www.youtube.com/watch?v=LEOOJlRBjec)หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ ตุลาคม 31, 2008, 09:44:41 pm     เริ่มย่างเข้าเหมันต์...

     น้ำค้างพร่างพรมในใจฉัน จนเหน็บหนาว

     ไออุ่นคนคุ้นเคย..หายไปไม่เห็นเงา

     จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า ฉันหนาวแทบขาดใจ

     - - - - - - - - - -

     ลมหนาวจ๋า..อย่าเพิ่งพัดผ่านมาทางนี้

     แค่ความคิดถึงก็ตอกย้ำชีวี จนหมองไหม้

     ก็คนรักฉัน..เขาจากไปแสนไกล

     หวังว่าท่านคงไม่ใจร้าย ปล่อยให้ฉันหนาวตาย เพียงลำพัง
     คลิก  เพลง หนาว - Clash (http://www.youtube.com/watch?v=fe0imNM7_hU&feature=related)


หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ พฤศจิกายน 01, 2008, 01:40:30 amพั ก ผ่ อ น ใ ห้ ม า ก น ะ ค น ดี
อ า ก า ร ไ ข้ ที่ มี  อ า จ ยั ง ไ ม่ ห า ย
เ ดิ น ๆ อ ยู่  อ า จ ห น้ า มื ด ต า ล า ย
แ ล้ ว ใ ค ร ที่ ไ ห น จ ะ ช่ ว ย ไ ว้ ทั น

. . . . . . . . . . . . . .

เ ร า อ ยู่ ห่ า ง กั น เ กิ น ไ ป ห น่ อ ย
ทำ ไ ด้ เ พี ย ง ส่ ง ใ จ น้ อ ย ๆ ค อ ย เ ติ ม ฝั น
ไ ก ล แ ค่ ไ ห น  ก็ ฟ้ า เ ดี ย ว กั น
แ ล้ ว เ ร า จ ะ พ า น พ บ ใ น สั ก วั น ~ ฉั น สั ญ ญ า
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ พฤศจิกายน 01, 2008, 02:44:43 amท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องประกาย
บดบังดวงดาวพร่างพราย บนท้องฟ้า
ความคิดถึงหนักแน่นที่ส่งให้คนไกลตา
กลัวจะถูกบดบังด้วยระยะทาง กาลเวลา ที่ห่างไกล


. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

นั่งมองเมฆน้อย ลอยเคว้งคว้าง
ฤาความรักจะลาร้าง จนหมองไหม้
น้ำค้างพาความเย็นเยียบมาให้หัวใจ
แล้วคนรักอย่างเธอนำพาอะไร  นอกจากน้ำตา
+*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+*- - - -*+

04 ตุลาคม 2008, 04:16:PM
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ พฤศจิกายน 09, 2008, 08:53:23 pm
สุ ด ป ล า ย ฟ้ า ที่ ก ว้ า งไ ก ล
ห่ า ง เ กิ น ก ว่ า จ ะ เ อื้ อ ม ใ จ ไ ป ถึ ง
ส่ ง เ พ ล ง รั ก รำ พั น รำ พึ ง
ห รื อ เ ธ อ ไ ม่ เ ค ย ลึ ก ซึ้ ง จึ ง ไ ม่ ไ ด้ ยิ น
* ,, ? ~ ,,
ต้ อ ง ใ ช้ อี ก กี่ ล ม ห า ย ใ จ
ก า ร ร อ ค อ ย ค รั้ ง สุ ด ท้ า ย จึ ง จ ะ สู ญ สิ้ น
อ ย า ก บิ น ไ ป ห า ,, แ ต่ ปี ก ค ง ล้ า เ กิ น ก ว่ า จ ะ โ บ ย บิ น
. . . ฉั น ก ลั ว ค ว า ม รั ก โ ร ย ริ น . . .
จ น เ ธ อ ไ ม่ ไ ด้ ยิ น ,, แ ล้ ว ไ ม่ ก ลั บ ม า


|| M i S s Y o U ||   


หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ พฤศจิกายน 09, 2008, 09:13:28 pm
(http://www.kaweeclub.com/link/a1%20(157).gif)
ห่ า ง ไ ก ล จ น ใ จ ห่ ว ง
มองใบไม้ร่วง ยังใจหาย
กลัวความคิดถึงจะถูกทำลาย
กลัวรักจะร้างหายไปจากกัน


ห่ า ง ไ ก ล จ น ใ จ ล้ า
มองฟ้าขึ้นมา ใจไหวสั่น
คำรักที่เคยฝากไว้ให้กัน
ยังอยู่ที่ฉัน หรืออยู่ที่ใคร


ห่ า ง ไ ก ล จ น ใ จ ท้ อ
แล้วจะรอ ไปถึงไหน
คำตอบในวันนี้ คงไม่มีอื่นใด
นอกจากเชื่อในรักที่เธอให้...
แ ล้ ว ร อ ต่ อ ไ ป ~ เ ท่ า นั้ น เ อ ง


Feb 26, 2008 9:36 AM

*+*- - - - - *+*- - - - - *+*- - - - -*+*- - - - - *+*
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ พฤศจิกายน 09, 2008, 09:38:06 pm
(http://www.kaweeclub.com/link/a1%20(157).gif)

ตอนนี้อยากบอกว่าฟ้าเหงา
ไม่มีใครนอกจากเรา ที่ตรงนี้
เฝ้ามองคนรักด้วยใจภักดี
ปลายสายตาแค่นี้  กลับแสนไกล

*-*-*-*-*-*-*-*

คนข้างล่างจะได้ยินหรือเปล่า
ยามที่ฟ้าเหงา ฟ้าร้องไห้
กลั่นน้ำตา เป็นสายฝน โปรยปราย
ในขณะที่ คนรักที่อยู่แสนไกล ไม่เคยได้ยิน

(http://dookdik.kapook.com/upload/whatsnew/33494.gif)
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ พฤศจิกายน 10, 2008, 03:17:53 am
(http://www.kaweeclub.com/link/a1%20(157).gif)


แดดอุ่นๆทักทายยามเช้า
เอนตัวลงเบาๆ บนเก้าอี้ไม้
หลับตาลงเพื่อสัมผัสกับลมหายใจ
ยินเสียงใบไม้ไหว ลู่ลมมา


เธออยู่ที่นั่นสบายดีไหม
วันนี้เราห่างแสนไกลสุดฟ้า
ฝากสายลมมอบอุ่นไอรัก  ให้คนไกลตา
ผู้หญิงคนนี้ ยังคิดถึงเธอตลอดมา ไม่เปลี่ยนเลย


(http://www.kaweeclub.com/link/a1%20(157).gif)
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ พฤศจิกายน 24, 2008, 01:44:39 amฝั น ดี น ะ จ๊ ะ คื น นี้
อ า ก า ศ ( ร้ อ น )กำ ลั ง ดี ... ( เ ห งื่ อ ต ก ) ใ ช้ ไ ด้  ^ ^''
แ ต่ ยั ง มี ค น ไ ม่ ห ลั บ ไ ม่ น อ น ม า ห่ ว ง ใ ย
อ ย า ก ใ ห้ เ ธ อ ห ลั บ ส บ า ย แ ล ะ ฝั น ดีโพสในhi5 (http://kaweeclub-fc.hi5.com)
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ พฤศจิกายน 26, 2008, 02:09:23 am


อยากเก็บดาวมาเรียงร้อย

บวกกับหัวใจดวงน้อยที่อ่อนไหว

มาบอกเธอให้รับรู้และเข้าใจ

ว่าคิดถึงห่วงใย มากมายจริงๆ????  ํํฺ ํ????   ํ ํฺ ํ????  ํ ํฺ ํ????  ํฺ ํ???? 
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: แดงคนดี ที่ ธันวาคม 12, 2008, 06:20:31 am
(http://www.joomjim.com/webboard/uploads/post-2-1177868770.jpg)

เพื่อนคนไกลห่วงใยจึงมาหานะคนดี

อยู่ทางนี้สบายดีใช่หรือป่าว

ยังคิดถึงเจ้าอยู่นะนงเยาว์

แล้วเธอเล่าคิดถึงเพื่อนคนไกลบ้างมั๊ยเออ
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ธันวาคม 12, 2008, 07:42:14 am
ทุกลมหายใจ...ของความคิดถึง
ทุกครั้งที่ซึ่ง...ใจนั้นหวั่นไหว
ทุกทุกครั้งนั้น...ที่คิดถึงไป
นั้นไม่ใช่ใคร...นอกจากคนดี
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ กุมภาพันธ์ 11, 2009, 07:43:34 pm
(http://www.kaweeclub.com/emotion/1%20(73).gif)

ฟ้ามืด คืนเหงา
ซ่อนจันทร์เจ้า ไว้ที่ไหน
ฉันสับสน บนทางใจ
มองหาใคร ก็ไม่มี


ซ่อนอะไร..ในความสลัว
ความเงียบโอบล้อมตัว เกินหลบหนี
อยากข่มตานอน ก่อนสิ้นราตรี
ทำไมคิดถึงคนไกลทุกที หลับไม่ลง
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: {ลมปลิว} ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2009, 04:35:35 pm


ตอนนี้เธอสบายดีไหม ?
เป็นอย่างไร ? .. ความฝันที่เธอค้นหา
เนิ่นนานที่ไม่ได้พูดจา
แต่ขอให้รู้เสมอว่า..คิดถึงกัน


วันเวลาสอนอะไร หลายๆอย่าง
อย่าท้อแท้รอนร้าง..กับสิ่งที่เธอฝัน
ให้เข้มแข็งจากประสบการณ์..ของวานวัน
จงเชื่อมั่น..ทางฝันของหัวใจ


ฝากความคิดถึง..ที่อยู่ตรงนี้
ร้อยพันความรู้สึกดีดี..ยังส่งให้
กรุ่นกลิ่นอักษรา..กลั่นภาษาจากใจ
รับรู้นะคนไกล..ยังห่วงใย และ คิดถึงกันหัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำค้างบนพื้นทราย ที่ มีนาคม 01, 2009, 12:06:22 am
ทุกเสี้ยวนาที
เธอคือชีวิตและจิตใจ
ทุกๆลมหายใจ
เธอมีค่ามากกว่าใครๆอีกหลายคน
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำค้างบนพื้นทราย ที่ มีนาคม 01, 2009, 12:15:51 am
เวลามีจำกัดในหนึ่งวัน
สำหรับความรักฉันมีให้เธอทุกนาที
หนึ่งวันมีหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนาที
จะกี่เดือนกี่ปีฉันคนนี้ก็ยังรักเธอเหมือนเดิม
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ มีนาคม 30, 2009, 11:14:39 pm
มองท้องฟ้า ในครานี้ ที่ไร้แสงดาว
ผ่านเรื่องราว แสนระทม สุดโศกเศร้า 
คงเหลือเพียง เพียงอ้างว้าง ช่างเงียบเหงา
อ้างว้างเร้า กว่าทุกครา ที่ฟ้าหลัว

ค่ำคืนนั้น เคยมีใคร นั่งเคียงไหล่
ไม่เหงาใจ อ้างว้างกาย ได้เท่านี้
สายลมหนาว ที่พัดผ่าน เหน็บหนาวเต็มที
ใจดวงนี้ คิดถึงเจ้า คนจากไกล

อยากรู้นัก เจ้านั้นอยู่หนได ที่ปลายฟ้า
ดวงตาพร่า คนจดจ้อง เริ่มรื่นชื้น
อยากย้อนคืน วันเวลา ที่แนบอิง
แล้วจะบอก รักเจ้ายิ่ง ก่อนสิ้นลม

เจ้าจากไป ไกลสุดฟ้า สุดเอื้อมถึง
ได้แต่ตรึงตา จ้องมองหา ดวงดาวใส
หวังพบเจอ เจ้านั้น กระพริบไว
รับรู้ใจ ข้าคนนี้ ยังเฝ้ารอ...
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มีนาคม 31, 2009, 03:08:09 pm
ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
มันมี..เพียงคนหนึ่ง..ในลมหายใจของฉัน
ความคิดถึง..ถูกส่งผ่าน..ความผูกพัน
ที่ถักทอ..ให้แก่กัน..ตลอดมา

ลมหายใจ..ของกลอนคิดถึง..ที่ฉันแต่ง
มันหายใจ..เพื่อแสดง..คนที่ฉันตามหา
..คนรัก..ที่อยู่ในลมหายใจ..ของฉันเรื่อยมา
คนที่..วันเวลา..พาเขาร้างไกล

..ทุกบทกลอน..ที่แต่งขึ้นมา..
ฉันแต่ง..ด้วยน้ำตา...จากความอ่อนไหว
จรดปากกา..ลงบน..กระดาษของหัวใจ
และส่งมัน...ล่องไป..ให้ถึงคนของลมหายใจในบทกลอน
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ มิถุนายน 30, 2009, 11:47:05 pm
(http://www.kaweeclub.com/image/kawee.gif)

ฟ้ามืด คืนเหงา
ท่ามกลางความว่างเปล่า รอบข้าง
แสงไฟสลัว จากรั้วริมทาง
ทอดรายสีจาง มายังห้องนอน

ห่วงเธอ ไม่อาจปิดดวงตา
ทั้งที่ใจอ่อนล้า อยากพักผ่อน
แต่ถึงนั้น กลับอาวรณ์
ยังไม่อยากนอน  คิดถึงเธอ

ฟ้ามืด คืนเศร้า
น้ำตาคนเหงา ล้นเอ่อ
อยากอยู่ใกล้ๆ อยากไปเจอ
ฉันคิดถึงเธอ คิดถึงเหลือเกิน

(http://www.kaweeclub.com/link/a1%20(157).gif)
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: กวีพเนจร ที่ กรกฎาคม 01, 2009, 02:47:09 pm

ทุกๆลมหายใจของห้วง...ความรู้สึก
ยังตราตรึกนึกถึง...ไม่จางหาย
ทุกๆห้วงแห่งจิต...ละลอกลาย
ก็ยังหมายเห็นหน้า...ทุกนาที

ทุกๆความคิด...ที่ผ่านพ้น
ยังจำจนขึ้นใจ...ไม่หน่ายหนี
ยังภาพเธอนั้น...ยังชัดดี
เหมือนว่ามีเธออยู่...เสมอมา

ทุกลมหายใจ...ที่เข้าออก
มันพร่ำบอกว่าคิดถึง...คนึงหา
ทุกความคิดคงยากเอ่ย...เป็นวาจา
จึงเรียบเรียงอักษรา...คิดถึงเธอ
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ กรกฎาคม 20, 2009, 04:52:20 pm

ไ ม่ ไ ด้ ห า ย ไ ป ไ ห น
เธอยังอยู่ในหัวใจ ฉันเสมอ
เรื่องราวความผูกพัน ฉันและเธอ
ค้นดูเมื่อไหร่ ก็เจอ...คำว่าเรา

. . . . . . . . . . . . .

อ ยู่ แ ห่ ง ไ ห น . . . ใ ต้ ผื น ฟ้ า
ยังเก็บความทรงจำล้ำค่า ครั้งก่อนเก่า
รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความผูกพันของเรา
ยังฉายเงา ทุกเวลา

. . . . . . . . . . . . .

"สายใย ยังคงถักทอ"
ทำหน้าที่เพื่อรอ การกลับมาหา
ไม่มีอะไรต้องหวั่น ฉันสัญญา
ทุกความเป็นไป ทุกศรัทธา...
ถู ก เ ก็ บ รั ก ษ า ด้ ว ย ล ม ห า ย ใ จ

หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: ภ.ภาพวาด ที่ กรกฎาคม 29, 2009, 06:10:22 pm
สวัสดีค่ะ

เชื่อใจได้  ให้ซึ้ง  ถึงคำว่า
เชื่อใจข้า  ได้แน่  ไม่แปรผัน
เชื่อใจนี้  ที่เคย  เอ่ยคำมั่น
เชื่อใจกัน  สัญญาจริง  สิ่งแน่เชียว

ภาพวาด
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ กรกฎาคม 29, 2009, 06:24:01 pmทุกลมหายใจ....ที่ฉันคิดถึง
มันเคยไปถึงเธอสักครึ่ง.... บ้างไหม
รับรู้หรือเปล่า  การมีตัวตนของใคร
ที่ยังอาทรห่วงใย  ในทุกคราว

. . . . . . . .

รูปถ่ายในวันก่อน
ยังอยู่ใต้หมอน....อย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว
ไม่อยากจดจำ บางเรื่องราว
แต่การได้คิดถึงใครบางคราว....ก็รู้สึกดี

. . . . . . . .

ความจริง...ในใจ ของชีวิต
คนสำคัญในความคิด...ที่อยู่ตรงนี้
ทุกคราวที่อ่อนไหว ต้องบอกใจ .. ตัวเอง...ทุกที
ขอโทษนะคนดี...ฉันลืมไม่เป็น

. . . . . . .(http://www.kaweeclub.com/link/11%20(148).gif)
? v.nefertali ? ? ?  @ tobe-IT (http://www.tobe-it.com/19/t855/)

หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: {ลมปลิว} ที่ ตุลาคม 04, 2009, 09:23:23 pm

คืนนี้..ท้องฟ้าไร้ดาว
บรรยากาศเงียบเหงา..เกินต้านไหว
ความคิดถึง..ล้นใจ
ถึงใคร..ที่ให้สัญญา

คืนนี้..สายลมพัดเบา
หอบความว่างเปล่า..เข้ามาหา
กระทบถูกต่อม..น้ำตา
ไหลเปื้อนหน้า..ระริน

หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ ตุลาคม 08, 2009, 08:21:04 am
ลมหายใจระรินอ่อน
ยังมีแต่ความอาทร ...หวานไหว
ความรัก ...ที่แกว่งไกว
ยังอัดแน่นด้วยหัวใจ ...ของเรา

ไม่รู้กี่องศา...
ที่สรรสร้างคุณค่า ...ความเหงา
ไม่รู้ระหว่าเรา...
จะต่อสู้กับความเหงา ...ได้เท่าไร

แต่ก่อนจะถึงวันนั้น
ทุกลมหายใจของฉัน.. จะมีให้...
แค่เพียงหนึ่งคน ในหัวใจ
จนกว่าจะถึงวันที่เราเปลี่ยนไป.. สัญญา
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: จันทร์เจ้าขา ที่ เมษายน 20, 2010, 11:46:21 pm
(http://img90.imageshack.us/img90/2866/20041117131254102.jpg)
ทุกลมหายใจ ของกลอนคิดถึง
ฝากให้ใครคนหนึ่ง คนนั้นได้ไหม
วอนเมฆหมอกบนฟ้าไกล
ส่งความคิดภายในจิตใจฉัน...ใ ห้ เ ธ อ ที

มันหักห้ามไม่ไหว
หากจะบังคับให้ใจหยุดรู้สึกแบบนี้
คงต้องฆ่าฉันให้ตายฝังธรณี
หัวใจดวงนี้ถึงจะหยุดส่งความคิดถึงที่มีไปให้เธอ
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ เมษายน 22, 2010, 03:16:28 am
(http://img90.imageshack.us/img90/2866/20041117131254102.jpg)
ทุกลมหายใจ ของกลอนคิดถึง
ฝากให้ใครคนหนึ่ง คนนั้นได้ไหม
วอนเมฆหมอกบนฟ้าไกล
ส่งความคิดภายในจิตใจฉัน...ใ ห้ เ ธ อ ที

มันหักห้ามไม่ไหว
หากจะบังคับให้ใจหยุดรู้สึกแบบนี้
คงต้องฆ่าฉันให้ตายฝังธรณี
หัวใจดวงนี้ถึงจะหยุดส่งความคิดถึงที่มีไปให้เธอ


เบื้องบนรับรู้ทุกอย่าง
คนบางคนใต้ฟ้ากว้าง ส่งสาส์นมาให้
แต่ข้อความนั้น..จะมาถึงฉัน สักเท่าไร
มันตกหล่นที่ไหน..ไม่เห็นเลย
....
ฉั น ร อ อ ยู่ ต ร ง นี้

หากความคิดถึงที่มี ยากเอื้อนเอ่ย
ให้เราพบกันได้ไหม..อย่างคนคุ้นเคย
อย่าฝากผ่านอะไรมาเลย....ไม่ซึ้งใจ

(http://www.kaweeclub.com/link/11%20(148).gif)
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: วันวาน ที่ เมษายน 22, 2010, 11:21:33 am
คิดถึง..คนเคียงข้างอย่างเคยคุ้น

คิดถึง..แขนที่เคยหนุนนอนวันนั้น

คิดถึง..ลมหายใจที่รดรินกัน

คิดถึง..เธอทุกวันทุกนาที

คิดถึง..แววตาห่วงหาคู่เก่า

คิดถึง..ภาพของเราเมื่อก่อนนี้

คิดถึง..วันฉันมีเธอจำได้ดี

คิดถึง..อ้อมกอดที่เคยมี..เคยให้กัน


ช่างเปลาะบางเหลือเกินนะ..อารมณ์
จนต้องข่มความรู้สึกที่นึกฝัน
วันใดที่เธอกลับมาหากัน
ถึงวันนั้นฉันคงหลับฝันดี
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: สุดหัวใจ ที่ เมษายน 22, 2010, 11:40:10 am
....ห้ามอะไร ก็ห้ามได้ ถูกใช่ไหม
แต่ห้ามหัวใจ ไม่ให้คิดถึงได้มั้ยเออ.
ห้ามหัวใจ ไม่ให้คิดถึง คนอย่างเธอ.
ห้ามได้ที่ไหนเล่าเออ เจ้าหัวใจ....
....อยากบอกคิดถึง ใจแทบขาด.
อยากบอกว่าคิดถึง ตลอดเวลา....
อยากบอกว่าคิดถึง และห่วงหา....
รีบกลับมาได้มั้ย หัวใจฝากบอกเธอ.
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: {ลมปลิว} ที่ เมษายน 30, 2010, 12:09:34 am

ในค่ำคืนที่มืดหนาว
ไร้ซึ่งแสงดาว...ห้อมห่ม
ความรู้สึก..คิดถึง..ปลิวมาตามสายลม
แล้วมาหล่นพร่างพรม..ที่หัวใจ

กลิ่นบรรยากาศ ชวนเหว่ว้า
คิดถึงเธอขึ้นมา..กลั้นน้ำตาไม่ไหว
ความคิดถึงจะกักขังฉันอีกนานเท่าใด
หรือคงเป็นตลอดไป..ถ้าเธอไม่กลับคืนมา
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: {ลมปลิว} ที่ พฤษภาคม 05, 2010, 09:01:20 pm


เมื่อความคิดถึงเริ่มออกเดินทาง
ความอ้างว้าง ก็รายล้อม
หัวใจดวงเหงา ต้องจำยอม
ทำใจให้พร้อม..เดียวดาย

ปลดปล่อ่ยหัวใจให้คิดถึง
เพราะใจครึ่งหนี่งมีเธอเป็นความหมาย
รักมิเว้นวัน ผูกพันมิเว้นวาย
แล้วหัวใจก็หล่นหาย..
  ..กับการคิดถึงใครบางคน

เธอจะรู้หรือเปล่า
ว่ามีคนเหงา เขาหมองหม่น
ความเหว่ว้าท่วมใจ..ไหลเอ่อล้น
เหตุผล ไม่ต้องบอกว่าเพราะอะไร

มองไป สุดปลายฟ้า
ไม่รู้ความคิดถึง-ห่วงหา ถึงเธอหรือไม่
อยากก้องถามถึงทุกความเป็นไป
แต่ไม่รู้จะหาวิธีอะไร..บอกเธอ
 
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: natnid ที่ พฤษภาคม 20, 2010, 03:45:52 pm
อยากบอกเธอว่า  คิดถึง
เพียงแค่คำหนึ่ง คำสั้นสั้น
อยากบอกเธอว่า เหงาจัง
แต่กลัวเธอนั้น  จะจากไป

ได้แต่นั่ง  บ่นเพ้อ อยู่คนเดียว
ใจห่อเหี่ยว ทุกวันเธอรู้ไหม
ได้แต่คิดถึงเธอ แต่ต้องเก็บไว้ในใจ
ไม่กล้าเอ่ยปาก บอกไป  กลัวเธอเมินใส่ ไม่อยากเจอ
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ พฤษภาคม 23, 2010, 12:20:51 pm
บ ท ก ล อ น จ า ก ค ว า ม คิ ด ถึ ง
มอบแด่ความรักครั้งหนึ่ง ที่ยังล้ำค่า
เป็นความจริงที่เห็น และเป็นความฝันยามหลับตา
รัก..ตลอดเวลา เข็มนาฬิกาเดินเพื่อคุณ


ล ม ห า ย ใ จ ข อ ง ค ว า ม คิ ด ถึ ง
หายใจเข้าออกเป็นคนคนนึง ที่เคยคุ้น
โลกใบเล็ก..ถูกสรรสร้างด้วยมือคุณ
และการที่มันยังหมุน หมายความว่าคุณ..ยังอยู่ในใจ


ทุ ก ล ม ห า ย ใ จ   ข อ ง ก ล อ น คิ ด ถึ ง
คือความรักลึกซึ้ง ที่หัวใจยังอิงอาศัย
คิดถึงมากมายเกินคำอธิบายใดจะเข้าใจ
คุณล่ะ...รับรู้ได้ไหม ความนัยจากหัวใจ
ที่ แ อ บ คิ ด ถึ ง ใ ค ร   ไ ม่ เ ค ย เ ป ลี่ ย น เ ล ย
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: fishtong ที่ กรกฎาคม 06, 2010, 11:59:13 pm
ขอบคุณ ซึ้งใจ
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: กวีพเนจร ที่ กรกฎาคม 07, 2010, 01:25:50 pm

ฉันกรั่นกรอง...ทำนอง...คล้องชีวิต
ฉันลิขิต...ปลายปากกา...ว่าความฝัน
ฉันเรียงร้อย...ถ้อยกลอน...วอนจำนรร
ทุกๆ วัน...ฉันส่งให้...ด้วยใจจริง

บทกลอนอ่อน...อ้อนคำ...พร่ำคิดถึง
ไม่หวานซึ้ง...ตรึงใจ...ดั่งมนต์สิง
อาจไม่เพราะ...เสนาะคำ...เขาท้วงติง
ไม่กลอกกลิ้ง...ปลิ้นปล้อน...นะแก้วตา

ทุกๆ ลม...หายใจ...ในกลอนนี้
มีแต่เธอ...คนดี...ที่ฝันหา
ฉันจรด...จดถ้อย...ร้อยวาจา
ฝากภาษา...แทนใจ...ให้คนดี
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: วันวาน ที่ มีนาคม 06, 2011, 11:08:54 pm
อาวรณ์..ร่ำไห้..ครวญหา..

พร่างพรู..น้ำตา..ร่วงไหล..

โหยหา..คิดถึง..คนไกล..

เมื่อไร..หัวใจ..จะได้คืน..


รอแล้ว..รอเล่า..ดั่งเคย..

มิอาจ..เอื้อนเอ่ย..ขัดขืน..

จำเป็น..ต้องไกล..กล้ำกลืน..

สุดฝืน..สะอื้น..น้ำตา..


ไยฟ้า..โหดร้าย..สั่งพราก..

ต้องจาก..ห่างไกล..มือคว้า..

กลัวรัก..พ่ายแพ้..กาลเวลา..

ภาวนา..เธอคืน..ดั่งเคย..
[/size][/size]
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ เมษายน 15, 2011, 10:44:14 am

อารมณ์ของบทกลอน
มีอักษร ใช้ถ่ายทอดผ่าน
แต่ลมหายใจ ของกลอนกานท์
สามารถส่งผ่าน " เ พี ย ง ห นึ่ ง ใ จ "


อารมณ์ของบทกลอน
สื่อสะท้อน ...ถึงใครก็ได้
แต่บทกลอน ที่มีลมหายใจ
จะมีความหมาย.... .......
...." เ พี ย ง ใ ค ร ห นึ่ ง ค น "


อารมณ์ของบทกลอน
สามารถโยนอ่อน แม้ใจสับสน
แต่ลมหายใจในบทกลอน ของหนึ่งคน
ไม่อาจปกปิดความทุกข์ทน.........
" เ พี ย ง ค น เ ดี ย ว ที่ จ ะ เ ข้ า ใ จ "


ลมหายใจ..ในบทกลอนของฉัน
ไม่รู้เหมือนกัน เธอจะรู้สึกถึงมันบ้างไหม?
บทกลอน..ที่แต่งขึ้นเพราะ -คิดถึงใคร-
มีทุกลมหายใจ... เอาไว้เพื่อ " รั ก เ ธ อ "
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: .~*นายใบชา*~. ที่ พฤษภาคม 18, 2011, 04:27:11 pm
(http://4.bp.blogspot.com/_fQpImo8FXBw/TEUlC7TZ2vI/AAAAAAAAADM/wmgdo8F7YmQ/s1600/A287177%5B1%5D.jpg)


เรื่องที่ผ่านมาของเรา
อาจเป็นเพียงอารมณ์เหงาๆ .. เท่านั้น
คงไม่ใช่เรื่องจริงของไคร .. แค่คนอ่อนไหวมาพบกัน
เป็นหนึ่งคืนที่เพ้อฝัน .. เมื่อเบิกแสงแรกของตะวัน .. มันก็ผ่านไป

. . . .

เวลานำทุกอย่างกลับมาสู่ความจริง
มีเหตุและผลหลาย~หลายสิ่ง .. สำหรับการเริ่มชีวิตไหม่
การค้นหามีคำตอบได้ว่า .. ควรรักไคร
สำหรับผม .. ขอเก็บมันไว้ .. ในจุดที่เราเคยต้องการ

. . . .

หากนี่คือสิ่งล้ำค่า
เป็นทุกความรู้สึกของสายตา .. ที่แสนหวาน
ปิดบันทึกสีเทา .. เล่มเก่า~เก่าของวันวาร
คงมีเพียงแค่กาลเวลาที่พ้นผ่าน .. ส่วนความรักที่ยาวนาน

   --คงอยู่ที่เดิม--
. . . .
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: น้องมะขวิด ที่ พฤศจิกายน 14, 2011, 06:44:14 pm

ในความคิดถึงของคนหนึ่ง
อาจไม่ซึ้งหรือมากความหมาย
เพียงความคิดถึงเชย - เชย ที่ไม่โดดเด่นเท่าไหร่
ไม่ได้กลั่นมาจากที่ใด แต่ออกมาจากใจ จริง - จริง


ในความคิดถึงของคนคนหนึ่ง
แต่งกลอนอาจไม่ซึ้ง อ่านแล้วยังนิ่ง
ภาษาบ้าน - บ้าน แต่มาจากใจจริง
ไม่สามารถนำทุกสรรพสิ่ง มาเปรียบเทียบให้สวยงาม


ในบทกลอนความคิดถึง
ทุกบทจึงใส่ไปด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจมองข้าม
แม้บางคำภาษาอาจไม่งดงาม
เพียงแต่งออกมาจากทุกโมงยามที่ "คิดถึงกัน"
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ พฤศจิกายน 15, 2011, 09:57:22 pm
ทุกลมหายใจของกลอนคิดถึง

มีเธอเป็นส่วนหนึ่งตลอดมารู้ไหม

แม้วรรณะแห่งอักขระที่เขียนไป

อาจดูแกว่งแกว่งไกวไกวในบางที

เศษเสี้ยวของกลอนแห่งความคิดถึง

กลั่นมาจากห้วงคำนึงจากคนฝั่งนี้

เขียนไว้มากมายเขียนไว้ตั้งหลายที

จะเขียนกี่บทกวี. .ก็คิดถึงแต่เธอคนนี้. .คนเดิม
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: natnid ที่ ธันวาคม 20, 2011, 10:52:01 pm
กี่น้ำฝน ผ่านพ้น กี่ลมหนาว...
กี่ดวงดาว พราวแสง แล้วดับหาย
กี่สายลม พัดผ่าน ต้องเนื้อกาย
กี่ความรู้สึกที่หลากหลาย...ในการรอ..

นั่งเขียนบทกวีเหงาๆ
บวกกับความเศร้าเหนื่อยท้อ
ยังนับเวลาเฝ้ารอ เฝ้ารอ
วอนจันทร์ ขอฝาก ถึงคนไกล

ทุกลมหายใจของฉัน
เขียนบทกวีนั้นด้วยความหวั่นไหว
พร่ำเพ้อรำพันไป
คิดถึง..คิดถึงคนไกล..ไม่เคยลืม..
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ กรกฎาคม 16, 2012, 01:45:56 pm

จรดปลายปากกา...
ทักทายอักษรา ที่ขีดเขียน
ถ่ายทอดความรู้สึกที่วนเวียน
อาจดูผิดเพี้ยน... ประปราย


เพราะมันเกิดจากความรู้สึก
ที่ลึกๆ ฉันเอง..ก็อธิบายไม่ได้
ปนเปกัน..อย่างมากมาย
หัวใจดวงเล็กในอกซ้าย........
......ช่างแสนวุ่นวาย..เกินจริง


ความหมายที่แอบซ่อน
ภายใต้อักษร ..ที่เรียบนิ่ง
ล ม ห า ย ใ จ ข อ ง บ ท ก ล อ น ที่ แ ท้ จ ริ ง
ฉันหวังเป็นอย่างยิ่ง........
..........ว่าเธอจะเข้าใจ


คำๆหนึ่งที่ไม่มีในกลอนบทนี้
คิดว่าคนดี คงจะรู้สึกถึงความอ่อนไหว
นอกจากความรัก และความห่วงใย
คำที่หายไป... คือ ล ม ห า ย ใ จ . . . ข อ ง บ ท ก ล อ น.............กลอนบทนี้..ไม่มี.....คำว่า " คิดถึง "...............
.........แต่ฉัน..คิดถึงเธอนะ..มากๆ.........คิดถึงเธอ.....
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: v.nefertali ที่ สิงหาคม 13, 2012, 11:13:13 am
(http://statics.atcloud.com/files/comments/99/995357/images/1_original.jpg)

แอบถอนหายใจเหงาๆ
ยืนพิงหน้าต่างบานเก่า อยู่ตรงนี้
สายตาหม่นไหม้ ทอดไปไกลกว่าทุกที
ฉันเฝ้ารออยู่ตรงนี้...ด้วยเหตุผลอะไร

(http://www.whenifallinlove.net/diary/images_etc/food/2ki.gif)

ทุกห้วงของความทรงจำ
ตอกย้ำ จนแทบหายใจต่อไม่ไหว
เมื่อความรักที่เฝ้ารอ ไม่เคยเห็นใจ
ทิ้งรอยอดีตไว้ให้...แล้วไปจากกัน

(http://www.whenifallinlove.net/diary/images_etc/food/2ki.gif)

เธอ...ไม่มีวันกลับมา
สำนึกแล้วทุกหยดน้ำตา จึงเกินกลั้น
ไม่ได้เสียดาย ที่อ่อนไหวจนผูกพัน
แต่เสียใจ ..ที่ทำไมวันนั้น..ฉันไม่รั้งเธอ


หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: ซากุระสีดำ ที่ สิงหาคม 14, 2012, 07:19:38 pm
ขวดโหลใบเก่า

ที่เก็บวันคืนของเราด้วยความห่วงหา

ขวดเปล่าใสใสที่มองไม่เห็นข้างในด้วยสายตา

แต่ฉันเห็นคุณค่า มันด้วยหัวใจ

ทุกทีที่เขียนบทกลอนคิดถึง

ขวดโหลใบเก่ายังซึ้งซาบและวาบไหว

ขวดเปล่าใบนั้นที่เธอบอกฉันเมื่อวันจากไกล

เธอจะพับกระดาษหัวใจมาใส่ให้กัน

ทุกลมหายใจของกลอนคิดถึง

ส่วนลึกในก้นบึ้งคือเธอเท่านั้น

ต่อจากนี้จนตลอดไป ไม่เคยมีใครในความสัมพันธ์

ขวดโหลใบเก่ายังสำคัญ. . .กระดาษหัวใจเหล่านั้น. . .ฉันยังรอ
หัวข้อ: Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
เริ่มหัวข้อโดย: แค่คนคนนึง ที่ มีนาคม 25, 2013, 08:21:12 am


สารภาพ...
ว่าตราบจนทุกวันนี้
ก็มีบ้างบางนาที
ที่คนคนนี้ ลืมคิดถึงเธอ


ขอโทษ...
ที่ทำให้เธอโกรธเสมอ
ผิดหวังในตัวฉันไหมเธอ?
เสียใจไหม ที่เราได้เจอกัน...


แต่ว่านะ...
อยากจะ บอกเธอว่า..ฉัน...
อาจไม่ได้คิดถึงเธอทุกวัน
เธอเธอเป็นคนที่แสนสำคัญ... เพียงคนเดียว


ไม่เคย...
ไม่เคยคิดเลย ว่าจะมีใครแลเหลียว
เธอ...เป้นเพียงคนเดียว
ที่ถึงฉันออกจากความเปล่าเปลี่ยว เดียวดาย


วันนี้...อาจไม่ได้อยู่ด้วยกัน
แต่สำหรับฉัน.. เพียงเธอเท่านั้นที่มีความหมาย
ทุกลมหายใจ... จะมีแต่เธอไปจนวันตาย
ตราบจนวินาทีสุดท้าย... ทุกความคิดถึงของฉัน

-มีเพื่อเธอ-


..........คิดถึงเธอนะ..จริงๆ