รวมกลอนเพราะๆ

Poem ห้องกิจกรรม กฏระเบียบ วิธีใช้งาน => ประกวดกลอน => ข้อความที่เริ่มโดย: นายพระยา วรเวชชะ ที่ มิถุนายน 13, 2010, 08:36:12 pm

หัวข้อ: ประกวดกลอนชิงรางวัล ?รังสรรค์ คงเที่ยง?
เริ่มหัวข้อโดย: นายพระยา วรเวชชะ ที่ มิถุนายน 13, 2010, 08:36:12 pm
ประกวดกลอนชิงรางวัล รังสรรค์ คงเที่ยง

ประกวดกลอนชิงรางวัล ?รังสรรค์ คงเที่ยง?
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓
 
สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ โดยการสนับสนุนของ อาจารย์รังสรรค์ค์ คงเที่ยง      ที่ปรึกษาของสมาคมฯ จัดประกวดบทกลอนส่งเสริมภาษาไทย ศิลปะ และวัฒนธรรม ชิงเงินรางวัล โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ตามรายละเอียด ดังนี้
                วัตถุประสงค์    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถด้านเขียนบทร้อยกรอง ให้มีโอกาสได้สร้างผลงานด้านอนุรักษ์ภาษาไทย และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนและบุคคลในชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรมของไทย
                ราย ละเอียดการประกวด ให้เขียนกลอนแปด ความยาว ๖ บท หัวข้อ ?มรดกแผ่นดิน?       ผู้มีสิทธิส่งผลงานไปประกวดได้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (ไม่แบ่งประเภทและระดับ) ส่งผลงานไปประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่ สมาคมเทพศรีกวิศิลป์ ตู้ ปณ. ๖๒ ปณ.จรเข้บัว ๑๐๒๓๐
                รางวัล มี ๙ รางวัล ดังนี้.-
                รางวัล ที่ ๑             เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
                รางวัล ที่ ๒            เงิน ๘,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
                รางวัล ที่ ๓            เงิน ๖,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
                รางวัล ชมเชย ๖ รางวัล   เงินรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
                ประกาศ ผลการตัดสินและมอบรางวัล ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ และมอบรางวัลในงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ ?วันยุวกวี? ครั้งที่ ๓๓ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร

                ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานไปประกวดได้อย่างอิสระ โดยไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องใช้ชื่อ ? นามสกุลจริงในการส่งผลงานไปประกวด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐๒ ๕๐๙๔๑๑๒, ๐๘๙ ๒๑๗๕๕๓๕ หรือดูได้จาก www.yuvakave-tk.com (http://www.yuvakave-tk.com)


http://www.thaipoet.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538778090&Ntype=4 (http://www.thaipoet.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538778090&Ntype=4)