ผู้เขียน หัวข้อ: พุทธศาสนสุภาษิต  (อ่าน 15919 ครั้ง)

Poem Tags:

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ดินหญ้ากาช้ำ

 • รักนักกลอนกวีคลับทุกคนจ้า
 • ผู้ดูแลกวีคลับดอทคอม

 • *
 • กระทู้: 6,749
 • กดถูกใจ: 112 ครั้ง
 • คะแนนกลอน 183
 • เพศ: หญิง
  • youtube ดินหญ้ากาช้ำ Dinyakachum
พุทธศาสนสุภาษิต
« เมื่อ: สิงหาคม 15, 2009, 08:10:18 pm »

   พุทธศาสนสุภาษิต : พระราชา
    * ราชา รฏฺฐสฺส ปญฺญาณํ
      พระราชาเป็นเครื่องปรากฏของแว่นแคว้น

    * ราชา มุขํ นุสฺสสานํ
      พระราชาเป็นประมุขของประชาชน

    * สพฺพํ รฏฺฐํ สุขํ โหตุ ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก
      ถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรม ราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุข

    * กุทฺธํ อปฺปฏิกุชฺฌนฺโต ราชา รฏฺฐสฺส ปูชิโต
      พระราชาผู้ไม่กริ้วตอบผู้โกรธ ราษฎรก็บูชา

    * สนฺนทฺโธ ขตฺติโย ตปติ
      พระมหากษัตริย์ทรงเครื่องรบย่อมสง่า

    * ขตฺติโย เสฏฺโฐ ชเนตสฺมิง เย โคตฺตปฏิสาริโน
      พระมหากษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่ชนผู้รังเกียจด้วยสกุล

พุทธศาสนสุภาษิต : สิ่งที่เป็นการยาก
    * กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ
      ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก

    * กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ
      ความเป็นอยู่ของสัตว์เป็นการยาก

    * กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ
      การฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นการยาก

    * กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท
      ความเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้เป็นการยาก

    * ทุลฺลภํ ทสฺสนํ โหติ สมฺพุทฺธานํ อภิณฺหโส
      การเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆ เป็นการหาได้ยาก


พุทธศาสนสุภาษิต : ทรัพย์และอนิจจัง
    * น จาปิ วิตฺเตน ชรํ วิหนฺติ
      กำจัดความแก่ด้วยทรัพย์ไม่ได้

    * น ทีฆมายุง ลภเต ธเนน
      คนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์

    * สพฺเพ ว นิกฺขิปิสฺสนฺติ ภูตา โลเก สมุสฺสยํ
      สัตว์ทั้งปวง จักทอดทิ้งร่างไว้ในโลก

    * อฑฺฒา เจว ทฬิทฺทา จ สพฺเพ มจฺจุปรายนา
      ทั้งคนมีทั้งคนจน ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า

    * อปฺปกญฺจิทํ ชีวตมาหุธีรา
      ปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนัก

    * น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา
      ความผัดเพื่อนกับมฤตยู อันมีกองทัพใหญ่นั้น ไม่ได้เลย

    * ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ
      สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา

    * ภิยฺโย จ กาเม อภิปตฺถยนฺติ
      ผู้บริโภคกาม ย่อมปรารถนากามยิ่งขึ้นไป

    * ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา
      เมื่อสัตว์ถูกชรานำเข้าไปแล้ว ไม่มีผู้ป้องกัน

    * น มิยฺยมานสฺส ภวนฺติ ตาณา
      เมื่อสัตว์จะตาย ไม่มีผู้ป้องกัน

    * น มิยฺยามานํ ธมฺมนฺเวติ กิญฺจิ
      ทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้

    * สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา
      สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง

    * ขโณ โว มา อุปจฺจคา
      ขณะอย่าล่วงท่านทั้งหลายไปเสีย

    * อติปตฺติ วโย ขโณ ตเถว
      วัยย่อมผ้านพ้นไปเหมือนขณะทีเดียว

    * กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา
      กาลเวลาย่อมกินสรรพสัตว์กับทั้งตัวมันเอง

ที่มาจาก http://www.fungdham.com/proverb.htmlออฟไลน์ ดินหญ้ากาช้ำ

 • รักนักกลอนกวีคลับทุกคนจ้า
 • ผู้ดูแลกวีคลับดอทคอม

 • *
 • กระทู้: 6,749
 • กดถูกใจ: 112 ครั้ง
 • คะแนนกลอน 183
 • เพศ: หญิง
  • youtube ดินหญ้ากาช้ำ Dinyakachum
Re: พุทธศาสนสุภาษิต
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2009, 08:12:28 pm »

พุทธศาสนสุภาษิต : ความโกรธ
    * โกธํ ฆตฺวา น โสจติ
      ฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศก

    * โกโธ สตฺถมลํ โลเก
      ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลก

    * โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ
      ฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุข

พุทธศาสนสุภาษิต : ความทุกข์
    * ทฬิทฺทิยํ ทุกฺขํ โลเก
      ความจนเป็นทุกข์ในโลก

    * อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก
      การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก

    * ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา
      เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี นำทุกข์มาให้

    * สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา
      สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง


พุทธศาสนสุภาษิต : สหาย
    * อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ สุขา สหายา
      เมื่อความต้องการเกิดขึ้น สหายเป็นผู้นำสุขมาให้

    * สเจ ลเภถ นิปกํ สหายํ จเรยฺย เตนตฺตมโน สติมา
      ถ้าได้สหายผู้รอบคอบพึงพอใจมีสติเที่ยวไปกับเขา

    * ปาปมิตฺโต ปาปสโข ปาปอาจารโคจโร
      มีมิตรเลว มีเพื่อนเลว ย่อมมีมรรยาทและมีที่เที่ยวเลว

    * นตฺถิ พาเล สหายตา
      ความเป็นสหาย ไม่มีในคนพาล

    * ภริยา ปรมา สขา
      ภริยาเป็นเพื่อนสนิท, ภรรยาเป็นสหายอย่างยิ่ง

พุทธศาสนสุภาษิต : มลทิน
    * อสชฺฌายมลา มนฺตา
      มนต์มีการไม่ท่องบ่น เป็นมลทิน

    * อนุฏฺฐานมลา ฆรา
      เหย้าเรือนมีความไม่หมั่นเป็นมลทิน

    * มลํ วณฺณสฺส โกสชฺชํ
      ความเกียจค้านเป็นมลทินแห่งผิวพรรณ

    * มลิตฺถิยา ทุจฺจริตํ
      ความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิง


ที่มาจาก http://www.fungdham.com/proverb.html

ออฟไลน์ ดินหญ้ากาช้ำ

 • รักนักกลอนกวีคลับทุกคนจ้า
 • ผู้ดูแลกวีคลับดอทคอม

 • *
 • กระทู้: 6,749
 • กดถูกใจ: 112 ครั้ง
 • คะแนนกลอน 183
 • เพศ: หญิง
  • youtube ดินหญ้ากาช้ำ Dinyakachum
Re: พุทธศาสนสุภาษิต
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2009, 08:14:18 pm »

พุทธศาสนสุภาษิต : บริสุทธิ์
    * สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ
      ความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัว
    * นาญฺโญ อญฺญํ วิโสธเย
      ผู้อื่นพึงทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ไม่ได้
    * สุทฺธสฺส สุจิกมฺมสฺส สทา สมฺปชฺชเต วตํ
      พรตของผู้บริสุทธิ์มีการงานสะอาด ย่อมถึงพร้อมทุกเมื่อ

พุทธศาสนสุภาษิต : การชนะ
    * สพฺพรติง ธมฺมรติ ชินาติ
      ความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
    * ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ
      ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง
    * น หิ ชิตํ สาธุ ชิตํ ยํ ชิตํ อวชิยฺยติ
      ความชนะที่ไม่กลับแพ้เป็นดี
    * อสาธุง สาธุนา ชิเน
      พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดีของตน
    * ชิเน กทริยํ ทาเนน
      พึงชนะคนตระหนี่ ด้วยการให้
    * สจฺเจนาลิกวาทินํ
      พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง


พุทธศาสนสุภาษิต : หว่านพืชเช่นใด ได้ผลเช่นนั้น
    * อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ
      ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก
    * มนาปทายี ลภเต มนาปํ
      ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ
    * เสฏฺฐนฺทโท เสฏฺฐมุเปติ ฐานํ
      ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ
    * ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ
      บุญของผู้ให้ย่อมเจริญ
    * ทเทยฺย ปุรโส ทานํ
      คนควรให้ทาน
    * ปุญฺญมากงฺขมานานํ สงฺโฆ เว ยชตํ มุขํ
      พระสงฆ์นั้นแล เป็นประมุขของเหล่าชนผู้จำนงบุญบูชาอยู่

พุทธศาสนสุภาษิต : ผู้ครองเรือน
    * ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา
      เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี นำทุกข์มาให้ฯ
    * อนุฏฺฐานมลา ฆรา
      เหย้าเรือนมีความไม่หมั่น เป็นมลทินฯ
    * โภคา สนฺนิจฺจยํ ยนฺติ วมฺมิโก วุปจียติ
      โภคทรัพย์ของผู้ครองเรือนดี ย่อมถึงความพอกพูน เหมือนจอมปลวกกำลังก่อขึ้นฯที่มาจาก http://www.fungdham.com/proverb.html

Poem Tags:
 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
กลอน | เมนูอร่อย | สูตรอาหารเจ | ชูการ์ไกรเดอร์ | | ดาวน์โหลดเกมส์ฟรี | คำคม | อาหารสุขภาพ | เครื่องมือการเกษตร | ทศชาติชาดก | แบบเหล็กนั่งร้าน | วัสดุก่อสร้าง | รวม โน๊ตขลุ่ย | อาหารต้านมะเร็ง |

 

ติดต่อหรือแจ้งปัญหาได้ที่ กล่องข้อความ Facebook

POEM FLUTE MATERIAL KAMKOM SUGAR MENU CANCER HEALTH VEGETARIAN