ผู้เขียน หัวข้อ: พุทธศาสนสุภาษิต  (อ่าน 15915 ครั้ง)

Poem Tags:

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ ดินหญ้ากาช้ำ

 • รักนักกลอนกวีคลับทุกคนจ้า
 • ผู้ดูแลกวีคลับดอทคอม

 • *
 • กระทู้: 6,748
 • กดถูกใจ: 112 ครั้ง
 • คะแนนกลอน 183
 • เพศ: หญิง
Re: พุทธศาสนสุภาษิต
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2009, 08:16:09 pm »

พุทธศาสนสุภาษิต : ภรรยา

    * ภตฺตา ปุญฺญาณมิตฺถิยา
      ภัสดาเป็นสง่าของสตรีฯ

    * ภตฺตารํ นาติมญฺญติ
      ภรรยาดี ไม่ดูหมิ่นภัสดา

    * ภตฺตุ ฉนฺทวสานุคา
      ภรรยาย่อมคล้อยตามอำนาจแห่งความพอใจของภัสดา

    * ภตฺตุญฺจ ครุโน สพฺเพ ปฏิปูเชติ ปณฺฑิตา
      ภรรยาผู้ฉลาดย่อมนับถือภัสดาและคนควรเคารพทั้งปวง

    * ภตฺตุมนา ปญฺจรติ
      ภรรยาดีย่อมประพฤติเป็นที่พอใจของภัสดา

    * สมฺภตํ อนุรกฺขติ
      ภรรยาดีย่อมคอยรักษาทรัพย์ที่ภัสดาหามาได้ไว้

    * สุสํวิหิตกมฺมนฺตา
      ภรรยาดีเป็นผู้จัดทำการงานดี

    * สุสฺสูสา เสฏฺฐา ภริยานํ
      บรรดาภิรยาทั้งหลาย ภริยาผู้เชื่อฟังเป็นผู้ประเสริฐ

พุทธศาสนสุภาษิต : วาจา
    * หทยสฺส สทิสี วาจา
      วาจาเช่นเดียวกับใจ

    * สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ
      ความเป็นผู้สะอาด พึงทราบได้ด้วยถ้อยคำสำนวน

    * ทุฏฺฐสฺส ผรุสวาจา
      คนโกรธมีวาจาหยาบคาย

    * มุตฺวา ตปฺปติ ปาปิกํ
      คนเปล่งวาจาชั่วย่อมทำตนให้เดือดร้อน

    * อภูตวาที นิรยํ อุเปติ
      คนพูดไม่จริง ย่อมเข้าถึงนรก

    * สณฺหํ คิรํ อตฺถาวหํ ปมุญฺจ
      ควรเปล่งวาจาให้ไพเราะที่มีประโยชน์

    * ตเมว วาจํ ภาเสยฺย ยายตฺตานํ น ตาปเย
      ควรกล่าวแต่วาจาที่ไม่ยังตนให้เดือดร้อน

    * น หิ มุญฺเจยฺย ปาปิกํ
      ไม่ควรเปล่งวาจาชั่วเลย

    * สํโวหาเรน โสเจยฺยํ กลฺยาณิง
      ควรเปล่งวาจางาม ให้เป็นที่พอใจฯ

    * วาจํ มุญฺเจยฺย กลฺยาณิง
      ควรเปล่งวาจางาม

    * โมกฺโข กลฺยาณิกา สาธุ
      เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ

    * มนุญฺญเมว ภาเสยฺย
      ควรกล่าวแต่วาจาที่น่าพอใจ

    * นามนุญฺญํ กุทาจนํ
      ในกาลไหนๆ ไม่ควรกล่าววาจาไม่น่าพอใจ

    * วาจํ ปมุญฺเจ กุสลํ นาติเวลํ
      ไม่ควรกล่าววาจาที่ดี ให้เกินกาล


พุทธศาสนสุภาษิต : ความกตัญญูและพรหมวิหาร
    * หิริโอตฺตปฺ ปิยญฺเญว โลกํ ปาเลติ สาธุกํ
      หิริและโอตตับปปะ ย่อมรักษาโลกไว้เป็นอันดี

    * โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา
      เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก

    * อรติ โลกนาสิกา
      ความริษยาเป็นเหตุทำโลกให้ฉิบหาย

    * มหาปุริสภาวสฺส ลกฺขณํ กรุณาสโห
      อัชฌาศัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของความเป็นมหาบุรุษ

    * นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา
      ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี

    * สพฺพญฺเจ ปฐวิง ทชฺชา เนว นํ อภิราธเย
      ถึงแม้ให้แผ่นดินทั้งหมดก็ยังคนอกตัญญูให้จงรักไม่ได้


ที่มาจาก http://www.fungdham.com/proverb.html

ออนไลน์ ดินหญ้ากาช้ำ

 • รักนักกลอนกวีคลับทุกคนจ้า
 • ผู้ดูแลกวีคลับดอทคอม

 • *
 • กระทู้: 6,748
 • กดถูกใจ: 112 ครั้ง
 • คะแนนกลอน 183
 • เพศ: หญิง
Re: พุทธศาสนสุภาษิต
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2009, 08:17:42 pm »

พุทธศาสนสุภาษิต : คนชั่วกับลาภสักการะ
    * หนฺติ โภคา ทุมฺเมธํ
      โภคทรัพย์ย่อมฆ่าคนมีปัญญาทราม

    * สกฺกาโร กาปุริสํ หนฺติ
      สักการะ ย่อมฆ่าคนชั่วเสีย

พุทธศาสนสุภาษิต : การงาน
    * อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺติง
      คนไม่เกียจคร้าน พึงได้รับความสงบใจ

    * สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ
      ความผิดของผู้อื่นเห็นง่าย ฝ่ายของตนเห็นยาก

    * อิติ วิสฺสฏฺฐกมฺมนฺเต อตฺถา อจฺเจนฺติ มาณเว
      ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนหนุ่มผู้ทอดทิ้งการงาน

    * นกฺขตฺตํ ปฏิมาเนนฺตํ อตฺโถ พาลํ อุปจฺจคา
      ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนโง่ผู้มัวถือฤกษ์อยู่


ที่มาจาก http://www.fungdham.com/proverb.html

Poem Tags:
 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
กลอน | เมนูอร่อย | สูตรอาหารเจ | ชูการ์ไกรเดอร์ | | ดาวน์โหลดเกมส์ฟรี | คำคม | อาหารสุขภาพ | เครื่องมือการเกษตร | ทศชาติชาดก | แบบเหล็กนั่งร้าน | วัสดุก่อสร้าง | รวม โน๊ตขลุ่ย | อาหารต้านมะเร็ง |

 

ติดต่อหรือแจ้งปัญหาได้ที่ กล่องข้อความ Facebook

POEM FLUTE MATERIAL KAMKOM SUGAR MENU CANCER HEALTH VEGETARIAN