ผู้เขียน หัวข้อ: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง  (อ่าน 79753 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ v.nefertali

 • แรงบันดาลใจ สร้าง...จินตนาการ...
 • ผู้ดูแลคลับกวี

 • *
 • กระทู้: 2,627
 • กดถูกใจ: 3 ครั้ง
 • คะแนนกลอน 228
 • วันนึงรักจะโตเป็นเงา"ให้เราพักสายตา"
  • Facebook
Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 07:18:40 am »
ฝ า ก ไ ป แ ล้ ว น ะ หั ว ใ จ
แ ต่ จ ะ ถึ ง เ มื่ อ ไ ห ร่  ก็ ไ ม่ รู้
เ มื่ อ ห ลั ก ฐ า น ฟ้ อ ง ผ่ า น น้ำ ต า ที่ พ ร่ า ง พ รู
บ่ ง บ อ ก ค ว า ม เ ศ ร้ า ที่ กั ด กิ น อ ยู่ ,, ใ น หั ว ใ จ

. . . . . . . . . . . . . . . . .

ฉั น เ ห ง า ,, ฉั น ร้ า ว ร น
ค ว า ม รั ก เ อ๋ ย เ จ้ า ต ก ห ล่ น อ ยู่ ทิ ศ ไ ห น
ใ น คื น ที่ อ้ า ง ว้ า ง ,, ฉั น ค ว ร ทำ อ ย่ า ง ไ ร
เ ธ อ ถึ ง จ ะ รั บ รู้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ,, ว่ า ฉั น ค อ ยทุกความงามเกิดได้...เพราะความรัก      เพราะหัวใจมีรัก .....โลกจึงหมุน
หากฝันหวาน...พารักแท้....มาเจือจุน      อยากให้หล่น...."ในใจคุณ" ... นิจนิรันด์
 

ออฟไลน์ v.nefertali

 • แรงบันดาลใจ สร้าง...จินตนาการ...
 • ผู้ดูแลคลับกวี

 • *
 • กระทู้: 2,627
 • กดถูกใจ: 3 ครั้ง
 • คะแนนกลอน 228
 • วันนึงรักจะโตเป็นเงา"ให้เราพักสายตา"
  • Facebook
Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 07:20:17 am »
ดู แ ล ตั ว เ อ ง ใ ห้ ดี ๆ น ะ เ ธ อ
วั น ที่ ผู้ ห ญิ ง เ พ้ อ เ จ้ อ ,,ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ ก ล้
ก ล า ง คื น ห่ ม ผ้ า ด้ ว ย น ะ ,,เ ดี๋ ย ว จ ะ ไ ม่ ส บ า ย
อ า ก า ศ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป ,, ร ะ วั ง ใ ห้ ดี

. . . . . . . . . . . . . .

ฝ น ต ก ก็ อ ย่ า เ ดิ น ต า ก ฝ น
แ ต่ อ ย่ า พึ่ ง รำ ค า ญ ค ว า ม ช่ า ง บ่ น ข อ ง ผู้ ห ญิ ง ค น นี้
ห่ ว ง น ะ  ,, ช่ ว ย ดู แ ล ตั ว เ อ ง แ ท น ฉั น ที
ต้ อ ง ร อ น ะ ค น ดี  ,, จ น ก ว่ า ค น ท า ง นี้ ~ จ ะ ก ลั บ ไ ป


ทุกความงามเกิดได้...เพราะความรัก      เพราะหัวใจมีรัก .....โลกจึงหมุน
หากฝันหวาน...พารักแท้....มาเจือจุน      อยากให้หล่น...."ในใจคุณ" ... นิจนิรันด์
 

ออฟไลน์ v.nefertali

 • แรงบันดาลใจ สร้าง...จินตนาการ...
 • ผู้ดูแลคลับกวี

 • *
 • กระทู้: 2,627
 • กดถูกใจ: 3 ครั้ง
 • คะแนนกลอน 228
 • วันนึงรักจะโตเป็นเงา"ให้เราพักสายตา"
  • Facebook
Re: ทุกลมหายใจ...ของกลอนคิดถึง
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 07:22:21 am »


นั่ น ไ ง ,, เ ตื อ น แ ล้ ว ไ ม่ ฟั ง
ห้ า ม แ ล้ ว ก็ ยั ง ,, ช อ บ เ ดิ น ต า ก ฝ น
เ ก เ ร นั ก ,, ช อ บ ซุ ก ซ น
ที่ นี้ แ ม่ จ ะ บ่ น ,, ใ ห้ หู ช า

. . . . . . . . . . . . . .

อ า ก า ร ค ง ไ ม่ ห นั ก ม า ก จ น น่ า ก ลั ว
ไ ข้ ขึ้ น ก็ เ ช็ ด ตั ว ,, ห่ ม ผ้ า ห น า ๆ
เ ที่ ย ง แ ล้ ว ด้ ว ย ,, อ ย่ า ลื ม ท า น ข้ า ว ท า น ย า
รี บ รั ก ษ า ใ ห้ ห า ย ไ ว ๆ น ะ . . เ ป็ น ห่ ว ง จ ริ ง ๆ


ทุกความงามเกิดได้...เพราะความรัก      เพราะหัวใจมีรัก .....โลกจึงหมุน
หากฝันหวาน...พารักแท้....มาเจือจุน      อยากให้หล่น...."ในใจคุณ" ... นิจนิรันด์
 

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
กลอน | เมนูอร่อย | สูตรอาหารเจ | ชูการ์ไกรเดอร์ | | ดาวน์โหลดเกมส์ฟรี | | อาหารสุขภาพ | เครื่องมือการเกษตร | ทศชาติชาดก | แบบเหล็กนั่งร้าน | วัสดุก่อสร้าง | รวม โน๊ตขลุ่ย | อาหารต้านมะเร็ง |

 

ติดต่อหรือแจ้งปัญหาได้ที่ กล่องข้อความ Facebook

POEM FLUTE MATERIAL KAMKOM SUGAR MENU CANCER HEALTH VEGETARIAN