Poem ระเบียงกลอน > กลบท

กลบทโคลงอื่น ๆ

(1/1)

นายพระยา วรเวชชะ:
โคลง: กลบทสายไหม
O O O O X              O X
 บังคับให้ซ้ำเสียงสระ ในคำที่ ๕ กับคำที่ ๗ ทุกบาท
     ตนไกลจิตเจตนใช้                   เมื่อไช
เพื่อฝากนุชนงไว                        แว่นไว้
เททรวงอ่วง อกไน                      ปานไน่ นุชเอย
ตายบ่ตายนี้ไหม้                         มาดหม้ายเวทนา
                                                                      (โคลงหริภุญไชย)
โคลง: สีหติกำกาม
O X X O O             O O
 บังคับให้ซ้ำเสียงสระในคำที่ ๒-๓ ทุกบาท
     ธ วัวกลัวเมียเพี้ยง                                 กลัวเสือ
โม เมาเงางุนเยือ                                       กล่าวกล้า
โอ โถงโครงเปล่าเหลือ                               ตัวแต่ง
ปาก หากลากคำค้า                                     คึ่งให้ใครขาม
                                                                                 (จินดามณี)
โคลง: โตเล่นหาง แบบที่ ๑
O O O O X             X O
 บังคับ ให้ซ้ำเสียงพยัญชนะในคำที่ ๕-๖ ทุกบาท
     คลุกประจนเลือดหลั่งเนื้อ                        นองไหล
ตาวต่อตาวโล่หัน                                        หวดดิ้น
ไทยรุกไล่มอญไถล                                     ถลาหอบ
คชไขว่ม้าล้มสิ้น                                         สุดปราน
                                                            (ผืนแผ่นไผหนี้ล้ำ แหล่งคุณ)
http://www.watkoh.com/forum/index.php?topic=2466.30;wap2

นายพระยา วรเวชชะ:
โคลง: โตเล่นหาง แบบที่ ๒
O O O O X             X O
 บังคับให้ซ้ำ เสียงสระในคำที่ ๔-๕ และซ้ำเสียงพยัญชนะในคำที่ ๕-๖ ทุกบาท
     นางพลันเป็นหมู่รู้                                  เรื่องตาม
เร่ง ปรึกษาความงาม                                  เงื่อนแก้
เข้ากรุงมุ่ง ตามยาม                                   ยกคติ ทูลเอย
ก่อนบ่ายพลาดแพ้ แท้                                 ทบย้อนคืออรินทร์
                                                                       (เลือดเนื้อพลีเพื่อไทย)

http://www.watkoh.com/forum/index.php?topic=2466.30;wap2

นายพระยา วรเวชชะ:
กลอน: บาทเลื่อนล้า
บังคับซ้ำเสียงสระเดียวกันตลอดบท
    ดูหนูสู่รูงู                                  งูสุดสู้หนูสู้งู
หนูงู สู้ดูอยู่                                   รูปงูทู่หนูมูทู

     ดูงูขู่ฝูดฝู้                                พรูพรู
หนูสู่รูงูงู                                      สุดสู้
งูสู้หนูหนูสู้                                  งูอยู่
หนูรู้งูงูรู้                                     รูปถู้มูทู
                                                       (กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง)
โคลง: พิไสยลมภอ
 บังคับซ้ำเสียงสระ เดียวกันตลอดบท
     ใส่ใจใครใกล้ใช่                     ใจไกล
ใจ ใครไปใช่ไหน                          ไป่ได้
ใจใจใครไชไช                             ใจใฝ่ ไปสรอย
ใจใคร่ไปไจ้ไจ้                             ไปได้ไปไช
                                                                             (จินดามณี)

http://www.watkoh.com/forum/index.php?topic=2466.30;wap2

นายพระยา วรเวชชะ:
โคลง: อักษรล้วน แบบที่ ๑
บังคับเสียงพยัญชนะเดียวกันตลอดวรรค
    แจ้วแจ้วจักจั่นจ้า                    จับใจ
หริ่งหริ่งเรื่อยเรไร                       ร่ำร้อง
แซงแซวส่งเสียงใส                     ทราบโสต
แหนงนิ่งนึกนุชน้อง                     แนบเนื้อนวลนาง
                                                                     (โคลงนิราศสุพรรณ)

http://www.watkoh.com/forum/index.php?topic=2466.30;wap2

นายพระยา วรเวชชะ:
กลอน: อักษรล้วน แบบที่ ๒
บังคับเสียงพยัญชนะสามเสียงทุกวรรค
    จักกลับกล่าวด่าวเดิมดาบสน้อย                               ครั้นสุริยะลอยเลื่อนล่องสวัสดิ์
สว่างแจ้งแสงศรีสุรีย์จรัส                                             เลื่อนลอยลัดเขาแก้วยุคุนธร
สวมมงกุฎ สอดใส่สอดอังสา                                         นุ่งผ้าคากรองรุ่งเรืองรังสร
ทรงหนังเสือเยื้องย่องยังพระนคร                                 เที่ยวโคจรจ้องจิตรถึงบิตุรา
                                                                                 (ศิริวิบุลกิตติ์)
โคลง: อักษรล้วน แบบที่ ๒
     จำร้างห่างน้องนึก                  น่าสวน
สองฝ่ายชายหญิงยวน                 ยั่วเย้า
หวังชายฝ่ายหญิงชวน                 ชื่นเช่น เห็นเอย
กล เล่นเช่นซักเศร้า                    เสพเผื้อนเฟือนเกษม
                                                                           (โคลงนิราศสุพรรณ)


http://www.watkoh.com/forum/index.php?topic=2466.30;wap2

1

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
There was an error while thanking
Thanking...
กลับไปในรูปแบบจริง